OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI 26HOUSE s.r.o.

PRE IMPLEMENTÁCIU ODOO ERP

Spoločnosť 26HOUSE s.r.o. , so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 726 890, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 98187/B (ďalej len „ Poskytovateľ “), vydáva nasledovné obchodné podmienky pre implementáciu Odoo ERP (ďalej len „ OP “):

ČASŤ A 

ÚVODNÉ SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.            Poskytovateľ je podnikateľský subjekt, poskytujúci počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov a vývoj a tvorbu softwaru, konkrétne najmä poskytuje konzultačné služby napomáhajúce zhodnotiť rôzne technologické stratégie pre zákazníka, zabezpečuje systémové integrácie nových IT riešení do existujúcich pracovných postupov zákazníka, softvérový vývoj na mieru a podporu a údržbu softwaru. Poskytovateľ prostredníctvom svojho tímu disponuje vedomosťami a skúsenosťami pre vývoj a tvorbu softwaru podľa potrieb Objednávateľa. Poskytovateľ je európskym certifikovaným partnerom spoločnosti Odoo S.A., so sídlom Chaussée de Namur, 40, 1367 Grand-Rosière, Belgické Kráľovstvo , VAT: BE0477472701 (ďalej len „ Odoo S.A. “) na základe Zmluvy o partnerstve.

2.            Objednávateľ je podnikateľský subjekt, ktorý má záujem o Dielo v zmysle tejto Zmluvy.

3.            Zmluvné strany majú záujem o spoluprácu za účelom vytvorenia Diela a to zrealizovaním Analýzy a následnej Implementácie Diela vychádzajúc z Výsledkov Analýzy a za týmto účelom uzatvárajú Zmluvu o spolupráci.

4.            Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o spolupráci medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a upravujú všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s implementáciou ERSP systému Odoo.

5.            Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o spolupráci elektronickou formou spôsobom a na základe podmienok upravených v týchto OP a na Webovej stránke. Objednávateľ môže kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom Webovej stránky - po zakliknutí tlačítka „Kontaktujte nás“ Objednávateľ vyplní kontaktný formulár na Webovej stránke; Objednávateľ je povinný vyplniť všetky povinné údaje uvedené v kontaktom formulári a jeho odoslaním potvrdzuje a ručí, že tieto údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne. Objednávateľ môže kontaktovať Poskytovateľa aj prostredníctvom e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na Webovej stránke, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené na Webovej stránke, kedy bude Poskytovateľom následne odkázaný na postup podľa druhej vety tohto bodu.

5.1.         Poskytovateľ následne vykoná s Objednávateľom bezplatnú kvalifikáciu , a to vo forme a rozsahu určenej Poskytovateľom; kvalifikácia je podkladom pre Cenovú ponuku na konfiguračný projekt.

5.2.         Poskytovateľ následne pošle (e-mailom) Objednávateľovi Cenovú ponukuna konfiguračný projekt , ktorého súčasťou je odkaz na tieto OP (ďalej len „ Ponukový e-mail “).

5.3.         Akceptáciou Cenovej ponuky na konfiguračný projekt (spôsobom podľa Ponukového e-mailu) Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením týchto OP, právami a povinnosťami Zmluvných strán a zaväzuje sa nimi riadiť. Bez potvrdenia súhlasu s týmito OP postupom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu nie je možné akceptovať Cenovú ponuku na konfiguračný projekt.

5.4.         Následne Poskytovateľ zašle Objednávateľovi sumarizačný dokument označený spravidla ako „Objednávka“. Ponukový e-mail Poskytovateľa predstavuje záväzný návrh Poskytovateľa Objednávateľovi na uzavretie Zmluvy.

5.5.         Prijatie návrhu Poskytovateľa Objednávateľ realizuje potvrdením Cenovej ponuky na konfiguračný projekt a týchto OP spôsobom podľa Ponukového e-mailu.

5.6.         Zmluva o spolupráci medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je uzavretá okamihom doručenia dokumentu označeného ako „Objednávka“ zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi.


  Okrem výrazov použitých v úvode týchto OP a v ďalších ustanoveniach týchto OP, nasledujúce výrazy ( tzv. legislatívne skratky ) budú mať nižšie uvedené významy:

  1.            „ Akceptačné testovanie “: užívateľské akceptačné testovanie Diela Objednávateľa za súčinnosti Poskytovateľa, počas ktorého Zmluvné strany otestujú Dielo podľa Testovacieho scenára, s cieľom zistiť, či Dielo zodpovedá očakávaným požiadavkám (implicitným aj explicitným) a neobsahoval chyby; zahŕňa spustenie softvérových/systémových komponentov pomocou manuálnych alebo automatizovaných nástrojov podľa Testovacieho scenára (článok XIII týchto OP) .

  2.            „ Akceptačný protokol “: písomný protokol o odovzdaní Diela Poskytovateľom Objednávateľovi v rámci Akceptačného testovania podľa článku XIII týchto OP.

  3.            „ Analýza “: analytická činnosť Poskytovateľa v rozsahu a za účelom podľa článku V týchto OP.

  4.            „ Autor Poskytovateľa “ alebo „ Autor “: fyzická osoba, ktorá na základe záväzkového vzťahu s Poskytovateľom vytvorí pre Poskytovateľa Dielo a udelí Poskytovateľovi potrebnú licenciu.

  5.            „ Autorský zákon “: zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

  6.            „ Cenová ponuka na Analýzu “: je písomná ponuka Poskytovateľa obsahujúca cenový odhad Odmeny za Analýzu; je súčasťou Cenovej ponuky pre konfiguračný projekt. Pre vylúčenie pochybností platí, že Cenová ponuka na Analýzu nepredstavuje finálnu (fixnú) sumu Odmeny za Analýzu, nakoľko tá sa odvíja od skutočného rozsahu prác potrebných na vykonanie Analýzy, ktorý je zrejmý až počas realizácie Analýzy.

  7.            „ Cenová ponuka na dokončenie Implementácie “: cenová ponuka Poskytovateľa na dokončenie Implementácie po prerušení prác v prípadoch predpokladaných týmito OP (napríklad podľa článku XI bod 12.1., článku XIV bod 1.1., článku XIV bod 11.1.) .

  8.            „ Cenová ponuka pre customizačný projekt “ alebo „ CP pre customizačný projekt “: je písomná informácia zaslaná Poskytovateľom Objednávateľovi podľa článku IX bod 1 týchto OP , ktorá obsahuje cenovú ponuku na Implementáciu. Pre vylúčenie pochybností platí, že táto cenová ponuka nepredstavuje finálnu (fixnú) sumu Odmeny za Implementáciu, nakoľko tá sa odvíja od skutočného rozsahu prác, ktorý je zrejmý až počas realizácie plnenia v zmysle týchto OP. Akékoľvek dojednania v tejto cenovej ponuke doplňujúce OP tvoria po uzavretí Zmluvy neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Cenová ponuka môže byť tvorená aj viacerými samostatnými dokumentmi.

  9.            „ Cenová ponuka pre konfiguračný projekt “ alebo „ CP pre konfiguračný projekt “: je písomná informácia zaslaná Poskytovateľom Objednávateľovi v Ponukovom e-maile na základe klasifikácie (článok I bod 5 týchto OP), ktorá obsahuje spravidla Cenovú ponuku na Analýzu a predpokladanú cenovú ponuku na Implementáciu v časti, ktorú objektívne Poskytovateľ vie predložiť s ohľadom na informácie od Objednávateľa, najmä v rámci klasifikácie (spravidla bez migrácie dát a zmenových požiadaviek) . Pre vylúčenie pochybností platí, že táto cenová ponuka nepredstavuje finálnu (fixnú) sumu Odmeny za Analýzu, nakoľko tá sa odvíja od skutočného rozsahu prác, ktorý je zrejmý až počas realizácie plnenia v zmysle týchto OP. Akékoľvek dojednania v tejto cenovej ponuke doplňujúce OP tvoria po uzavretí Zmluvy neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Cenová ponuka môže byť tvorená aj viacerými samostatnými dokumentmi. Pre vylúčenie pochybností platí, že táto cenová ponuka v časti Implementácie je len predbežná a nezáväzná a pred začatím Implementácie sa postupuje podľa článku X týchto OP.

  10.          „ Cenová ponuka “: spoločne Cenová ponuka na konfiguračný projekt a/alebo Cenová ponuka na customizačný projekt a/alebo Cenová ponuka na dokončenie implementácie. Ak je v týchto OP uvedené, že konkrétne dojednanie je v Cenovej ponuke, platí, že ide o tú Cenovú ponuku (na konfiguračný projekt alebo customizačný projekt alebo na dokončenie implementácie) , ktorá je v danom čase ako posledná schválená verzia. Pokiaľ v konkrétnom prípade je rozpor medzi Cenovou ponukou na konfiguračný projekt a Cenovou ponuky na customizačný projekt, platí to, čo je uvedené v Cenovej ponuke na customizačný projekt.

  29.          Cut-over plan “: etapa / krok Implementácie Diela podľa článku XIV bod 4 týchto OP.

  11.          „ Detailed Project Brief “: dokument vytvorený Poskytovateľom počas Analýzy, ktorý je súčasťou Výsledkov Analýzy, následne spravovaný Poskytovateľom za Súčinnosti Objednávateľa, ktorého obsahom sú všetky kroky, etapy a úkony potrebné realizovať pre Implementáciu Diela (podrobnejšie v článku IX bod 1 týchto OP).

  12.          „ Detailná funkčná špecifikácia “: dokument obsahujúci podrobný popis riešenia každej customizácie, ktorá bola objednaná Objednávateľom na základe výstupu z Detailed Project Brief (obsahuje okrem iného aj FIT-GAP zoznam). Zvykne obsahovať funkčné a nefunkčné požiadavky na customizáciu, Testovacie scenáre, BPMN diagramy, UML diagramy a iné technické parametre potrebné pre vytvorenie zdrojového kódu konkrétnej customizácie.  

  13.          „ Dielo “: softvérová aplikácia „26HOUSE Odoo Image“ v prípade on-premise hosting  / „26HOUSE Repository“ v prípade 26HOUSE Cloud hosting alebo odoo.sh hosting ( tzv. PaaS ).

  14.          „ Doba akceptačného testovania “: význam podľa článku XIII bod 9 týchto OP.

  15.          „ Doba Testovacej prevádzky “: význam podľa článku XIII bod 1 týchto OP.

  16.          „ Dodatočná odmena za Analýzu “: Odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za Dodatočné práce na Analýze, podľa článku V tejto Zmluvy.

  17.          „ Dodatočné práce na Analýze “: práce na Analýze vykonané Poskytovateľom nad rámec rozsahu prác, vymedzených v článku V bod 13 tejto Zmluvy.

  18.          „ Dohodnuté úložisko (repository) “: Úložisko dohodnuté pre uloženie zdrojových kódov, konfigurácií, nastavení, aktualizácií a inštalačných obrazov Diela.

  19.          „ Dokumentácia Diela “: konfiguračná alebo používateľská príručka k Dielu, alebo iná dokumentácia určená Poskytovateľom. Dokumentácia Diela bude predmetom dodania Poskytovateľom Objednávateľovi, len ak sa na tom Zmluvné strany osobitne dohodnú (dohoda zahŕňa najmä odmenu Poskytovateľa za Dokumentáciu Diela, rozsah Dokumentácie Diela, termín a spôsob odovzdania Dokumentácie Diela).

  20.          „ Go-live :“ etapa / krok Implementácie Diela podľa článku XIV bod 5 týchto OP.

  21.          „ Hypercare “: etapa / krok Implementácie Diela podľa článku XIV bod 8 týchto OP.

  22.          „ Implementácia “ má význam podľa článku XI, bod 1 a 2 týchto OP a predstavuje činnosť Poskytovateľa pre Objednávateľa, ktorej cieľom je, na základe Výsledkov Analýzy, dodať Objednávateľovi Dielo.

  23.          „ Incident ”: neplánované prerušenie, zníženie kvality Diela, neočakávané a neodkladné problémy a chybové stavy Diela.

  24.          „Licencia k Analýze ": súhlas Poskytovateľa Objednávateľovi na použitie Výsledkov Analýzy podľa článku VIII bod 1 týchto OP.

  25.          „ Licencia k Dielu “: súhlas Poskytovateľa Objednávateľovi na použitie Diela podľa článku XVI bod 1 týchto OP.

  26.          „ Man-Day “: je pracovný čas jednej osoby Poskytovateľa zodpovedajúci jednému pracovnému dňu v rozsahu 8 hodín.

  27.          „ Migrácia dát “: etapa / krok Implementácie Diela podľa článku XIV bod 3 týchto OP.

  30.          Nariadenie GDPR “: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  31.          Obchodný zákonník “: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  32.          Odmena za Analýzu “: odmena patriaca Poskytovateľovi za zrealizovanie Analýzy.

  33.          Odmena za čiastkové úkony Analýzy : Odmena Poskytovateľa pre prípad, ak nastane situácia vyhotovenia Správy o čiastkových výsledkoch Analýzy.

  34.          Odmena za Dielo “: Odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za vytvorenie Diela, tvoriaca súčet Odmeny za Analýzu a Odmenu za Implementáciu.

  35.          Odmena za Implementáciu “: odmena patriaca Poskytovateľovi za zrealizovanie Implementácie (alebo jej časti v prípade, ak Poskytovateľ preruší prác podľa týchto OP) .

  36.          Odmena za Licenciu k Analýze “: Odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za poskytnutie Licencie k Analýze, podľa článku VIII tejto Zmluvy.

  37.          Odmena za Licenciu “: Odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za poskytnutie Licencie k Dielu.

  38.          Odmena “: spoločné pomenovanie pre akúkoľvek odmenu podľa týchto OP.

  39.          Osobitná odmena “: odmena patriaca Poskytovateľovi za obdobie trvania omeškania Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti (článok IV bod 6 tejto Zmluvy).

  40.          Ovládajúca osoba “: osoba, ktorá má väčšinový podiel na hlasovacích právach v Ovládanej osobe preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody.

  41.          Ovládaná osoba “: spoločnosť, v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody.

  42.          Podklady “: Objednávateľom Poskytovateľovi osobne odovzdané alebo e-mailom zaslané podklady a/alebo informácie, ktoré môžu byť relevantné pre plnenie Poskytovateľa podľa Zmluvy.

  43.          Podrobnosti Šprintu “: sú požiadavky Objednávateľa na Výsledky Šprintov pri vytvorení jednotlivých častí Diela, dojednané pred začatím Šprintu. Podrobnosti Šprintu obsahujú definíciu Výsledkov Šprintu, najmä určenie požadovaných funkcionalít a vlastností časti Diela, ktorá sa má vytvoriť počas toho-ktorého Šprintu.

  44.          Pokyny “: Objednávateľom poskytnuté pokyny na realizáciu plnenia podľa Zmluvy. Pokyny je Objednávateľ oprávnený dať Poskytovateľovi akoukoľvek formou, aj elektronicky, avšak v každom prípade písomne, a to v prípadoch predpokladaných touto Zmluvou.

  45.          Prenos na produkciu “: etapa / krok Implementácie Diela podľa článku XIV bod 2 týchto OP.

  46.          „Správa o čiastkových výsledkoch Analýzy “: písomná správa Poskytovateľa o zrealizovaných činnostiach a zisteniach, ktorú Poskytovateľ vypracuje v prípade jeho odstúpenia od tejto Zmluvy, podľa článku V bod 12 týchto OP.

  47.          Súčinnosť “: činnosť Zmluvných strán, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie tejto Zmluvy, a ktorá spočíva najmä v poskytnutí všetkých potrebných údajov, podkladov a dát, alebo aktivít zo strany Objednávateľa, ktoré môžu byť oprávnene požadované zo strany Poskytovateľa za účelom riadneho plnenia predmetu tejto Zmluvy, v určení zamestnancov a spolupracovníkov Objednávateľa, ktorí sú zodpovední za bezproblémovú komunikáciu a spoluprácu s Objednávateľom, a v ďalšej činnosti, ktorá sa preukáže ako účelná pre plnenie predmetu tejto Zmluvy.

  48.          „Šprint “: je krátke a pravidelné časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ vykonáva činnosti smerujúce k vytvoreniu Diela.

  49.          Štandardný modul Poskytovateľa “: modul ( napr. lokalizácia Diela ), ktorý Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi na základe jeho písomnej objednávky .

  50.          Termín ukončenia Analýzy “: význam podľa článku V bod 5 týchto OP.

  51.          Testovací scenár “: dokument obsahujúci sadu podmienok, za ktorých sa realizuje Testovacia skúška, za účelom zistiť bezvadnosť Výsledkov Šprintu a súlad s Podrobnosťami Šprintu; Objednávateľ pripravuje Testovací scenár za predpokladu, že je tak s Objednávateľom osobitne dohodnuté.

  52.          Testovacia prevádzka “: etapa nasledujúca po realizácii nasadenia, ktorej účelom je umožniť Objednávateľovi zoznámiť sa s vytvoreným Dielom a zistiť prípadné problémy pri používaní Diela Objednávateľom (podrobnosti v článku XIII týchto OP) .

  53.          Testovacia skúška “: etapa po dokončení Šprintu, za účelom zistiť bezvadnosť Výsledkov Šprintu a súlad s Podrobnosťami Šprintu (článok XIII bod 1 týchto OP).

  54.          Testovacie prostredie “: prostredie v správe Poskytovateľa, na ktorom prebieha Implementácia Diela.

  55.          Vada Diela “: stav, kedy vyhotovenie Diela nezodpovedá špecifikácii a/alebo dokumentovaným funkcionalitám Diela, ktoré sú vymedzené v Detailnej funkčnej špecifikácii.

  56.          Výsledky Analýzy “: písomný popis zistení Poskytovateľa počas realizácie Analýzy, podľa článku V bod 3 týchto OP.

  57.          Výsledok Šprintu “: význam podľa článku XII bod 2 týchto OP.

  58.          Vyúčtovacia faktúra za Analýzu “: význam podľa článku V bod 8 týchto OP.

  59.          Vyúčtovacia faktúra za Implementáciu “: význam podľa článku XVIII bod 18, článku XIV bod 10, bod 11 týchto OP.

  60.          Zálohová faktúra na Analýzu “: význam podľa článku V bod 4 týchto OP.

  61.          Zálohová faktúra za Implementáciu “: význam podľa článku X bod 2 týchto OP.

  62.          Záručná doba “: etapa / krok Implementácie Diela podľa článku XIV bod 9 týchto OP.

  63.          Zmluva o partnerstve “: zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a spoločnosťou Odoo S.A.

  64.          Zmluva o spolupráci “: Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmet je vymedzený v článku III bod 1 týchto OP, a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto OP.

  1.            Predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Poskytovateľa dodať Objednávateľovi Dielo za dohodnutú Odmenu za Dielo a udeliť mu súhlas na používanie Diela a na druhej strane záväzok Objednávateľa poskytnúť Súčinnosť pre dodanie Diela, dodané Dielo prevziať, zaplatiť Odmenu za Dielo a užívať Dielo v súlade s podmienkami danými týmito OP.

  2.            Na účelom naplnenia predmetu Zmluvy a dodania Diela

  2.1.         vo vzťahu k vykonaniu Analýzy:

   1.           Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Analýzu, odovzdá mu Výsledky Analýzy ako výstupy z tejto činnosti, za dohodnutú Odmenu za Analýzu,
   2.            Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi potrebnú Súčinnosť pre realizáciu Analýzy, prevziať Výsledky Analýzy a zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu za Analýzu;

  2.2.         vo vzťahu k Implementácii Diela :

   1.       Poskytovateľ sa zaväzuje odplatne zabezpečiť Implementáciu Diela pre Objednávateľa podľa jeho Pokynov, za dohodnutú Odmenu za Implementáciu,
   2.           Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi potrebnú Súčinnosť pre Implementáciu Diela, prevziať výsledok Implementácie Diela a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Odmenu za Implementáciu;

  2.3.         vo vzťahu k oprávneniu Objednávateľa používať Dielo

   1.             Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť používanie Diela v rozsahu podľa týchto OP s cieľom neobmedzeného používania Diela na podnikateľské účely Objednávateľa, za dohodnutú Odmenu za Licenciu,
   2.           Objednávateľ sa zaväzuje používať Dielo v rozsahu podľa týchto OP s cieľom neobmedzeného používania Diela na jeho podnikateľské účely Objednávateľa a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Odmenu za Licenciu.

  3.            Dodanie Diela zahŕňa vždy konfiguračné práce Poskytovateľa a spravidla (ak je to s ohľadom na požiadavky Objednávateľa potrebné a Zmluvnými stranami dohodnuté) aj customizačné práce Poskytovateľa. Poskytovateľ určí (pričom Objednávateľ je povinný toto rozhodnutie akceptovať), aký bude rozsah a poradie týchto prác a potrebných úkonov počas Analýzy a Implementácie. Poskytovateľ určuje tento rozsah a poradie tak, aby práce boli realizované čo možno najviac efektívne a hospodárne.

  4.            Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že predmetom tejto Zmluvy nie je  

   1.           práce/služby súvisiace s údržbou a servisom Diela (v prípade záujmu je možné objednať cez Webovú stránku alebo e-mailom)
   2.            technická prevádzková schopnosť hosting poskytovaných Odoo S.A.,
   3.            iné činnosti uvedené v Cenovej ponuke.

  1.              Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú a Poskytovateľom požadovanú Súčinnosť , najmä:

   1.              poskytnúť Poskytovateľovi informácie a podklady opisujúce a preukazujúce stav informačných systémov, hardvéru a softvéru Objednávateľa ku dňu uzavretia Zmluvy alebo kedykoľvek počas trvania Zmluvy, ich funkcionality, informácie o účele a požiadavkách na ich užívanie Objednávateľom alebo iné informácie a podklady podľa uváženia Poskytovateľa;             Objednávateľ je povinný informovať bezodkladne Poskytovateľa o akejkoľvek zmene a to ešte pred jej účinnosťou;
   2.             nezamlčať Poskytovateľovi žiadne skutočnosti a rizikové faktory, ktoré by mohli ohroziť splnenie povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy;
   3.              poskytnúť Poskytovateľovi ním písomne ( postačí e-mailom ) vyžiadané informácie a podklady potrebné pre riadne vykonanie Analýzy, a to v lehote určenej Poskytovateľom v jeho písomnej ( e-mailovej ) žiadosti,
   4.             zabezpečiť Poskytovateľovi prístup k miestam, kde sa má vykonať Analýza / Implementácia Diela, k zariadeniam, hardvéru a softvéru používaného Objednávateľom;

  vytvoriť Poskytovateľovi podmienky, ktoré sú obvyklé pre vykonanie Analýzy / Implementácie Diela alebo ktoré Poskytovateľ vyžaduje podľa Cenovej ponuky to vo vzťahu k Poskytovateľovi, jeho zamestnancami a spolupracovníkmi, ktoré budú niesť zodpovednosť za komunikáciu a spoluprácu s Objednávateľom..

   

  2.              Objednávateľ určí zodpovedné osoby za komunikáciu a spoluprácu s Poskytovateľom najneskôr pred začatím realizácie Analýzy. Tieto osoby môže počas trvania spolupráce meniť, je však povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu pred jej účinnosťou. V prípade, ak je na integrovanie novej zodpovednej osoby Objednávateľa do prebiehajúcej spolupráce potrebné zaškolenie Poskytovateľom, aplikuje sa hodinová sadzba pre školenia podľa Cenovej ponuky. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zmeny oproti časovému harmonogramu alebo rozpočtu, alebo obsahu, ktoré je spôsobené nedostatočným prenosom informácií pri výmene osôb na strane Objednávateľa.

  3.              Zmluvné strany sa dohodli, že počas vykonávania Analýzy / Implementácie Diela sa budú uskutočňovať koordinačné stretnutia Zmluvných strán v rozsahu schválenom Zmluvnými stranami na základe návrhu Poskytovateľa počas Kick-off. Poskytovateľ môže kedykoľvek navrhnúť zmenu tejto frekvencie a formy koordinačných stretnutí.

  4.              Objednávateľovi nevzniká nárok na žiadnu náhradu nákladov súvisiacich s poskytnutím Súčinnosti Poskytovateľovi. Objednávateľ rovnako nemá nárok ani na žiadnu náhradu za prípadné obmedzenia fungovania jeho systémov v dôsledku výkonu Analýzy / Implementácie Diela.

  5.              Nakoľko Poskytovateľ vyčleňuje ľudské zdroje a kapacity pre poskytovanie plnenia Objednávateľovi na základe Zmluvy, platí, že doba omeškania Objednávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Súčinnosti sa považuje na dobu, počas ktorej Poskytovateľ realizuje plnenie podľa tejto Zmluvy; po dobu omeškania Objednávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Súčinnosti, vzniká preto Poskytovateľovi nárok na Osobitnú odmenu , ktorá sa vypočíta ako súčin (i) Man-Hour alebo Man-Day sadzby uvedenej v Cenovej ponuke (ii) každý začatý Man-Hour/Man-Day, počas ktorého je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím Súčinnosti. Poskytovateľ vystaví faktúru na Osobitnú odmenu po uplynutí dobu trvania omeškania Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti, najneskôr však vždy po skončení kalendárneho mesiaca, počas ktorého toto omeškanie nastalo; faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia.

  ČASŤ B 

  ANALÝZA

  Úloha a obsah Analýzy

  1.            Pred uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany vykonali spoločne kvalifikáciu požiadaviek a potrieb Objednávateľa a požadovaného stavu, za účelom predloženia Cenovej ponuky na konfiguračný projekt ( článok I bod 5 týchto OP) . Popis zistení z kvalifikácie môže byť obsahom Cenovej ponuky na konfiguračný projekt.

  2.            Realizácia Analýzy podľa Zmluvy je nevyhnutná za účelom zistiť podrobne najmä (i) všetky aktuálne potreby a požiadavky Objednávateľa pre vytvorenie Diela Poskytovateľom a (ii) aktuálnu IT infraštruktúru Objednávateľa, ktorej znalosť je pre Poskytovateľa zásadná pre faktickú realizáciu Implementáciu Diela. Analýza je elementárnym podkladom pre následnú Implementáciu Diela a bez jej realizácie nemá Poskytovateľ záujem o spoluprácu s Objednávateľom na Implementácii Diela. Proces Analýzy, činnosti Poskytovateľa počas Analýzy sú popísané v CP pre konfiguračný projekt.

  Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Výsledky Analýzy , ktorých predpokladaný rozsah je uvedený v Cenovej ponuke pre konfiguračný projekt. Výsledky Analýzy obsahujú okrem iného aj Detailed Project Brief a podrobný návrh Cenovej ponuky.

   

  Postup pri Analýze, Odmena za Analýzu

  4.            Poskytovateľ má nárok na preddavkovú platbu na Odmenu za Analýzu ; v prípade, ak je podľa CP na konfiguračný projekt požadovaná záloha Odmeny za Analýzu, Poskytovateľ začne s realizáciou Analýzy po úhrade zálohovej faktúry na sumu zodpovedajúcej 60,00 % z odmeny uvedenej v Cenovej ponuke na konfiguračný projekt (ak nie je v danej cenovej ponuke uvedené inak) so splatnosťou do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia (ďalej len Zálohová faktúra na Analýzu ).

  4.1.         V prípade požiadavky Objednávateľa na rozšírenie rozsahu Analýzy, má Poskytovateľ nárok na naviac odmenu v sume podľa doplňujúcej cenovej ponuky Poskytovateľa, pričom je oprávnený požadovať aj preddavkovú platbu. V prípade, ak Objednávateľ odmieta preddavkovú platbu alebo túto nezaplatí, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy (bod 12 tohto článku).

  5.            Poskytovateľ ukončí realizáciu Analýzy a  odovzdá Objednávateľovi Výsledky Analýzy v lehote podľa Cenovej ponuky na konfiguračný projekt, plynúcej od zaplatenia Zálohovej faktúry na Analýzu (ďalej len „ Termín ukončenia Analýzy “), za predpokladu, že Objednávateľ zaplatil faktúru riadne a včas.

  5.1.         V prípade, ak Objednávateľ porušil povinnosť zaplatiť Zálohovú faktúru za Analýzu riadne a včas, Poskytovateľ, po úhrade, určí nový Termín ukončenia Analýzy, pričom tento termín sa považuje za záväzne určený ako nový Termín ukončenia Analýzy.

  5.2.         V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti vyžadovanej pre realizáciu Analýzy, sa Termín ukončenia Analýzy primerane predlžuje.

  5.3.         Poskytovateľ je v omeškaní, ak nezrealizuje Analýzu a neodovzdá Výsledky Analýzy ani do 10 pracovných dní po uplynutí Termínu ukončenia Analýzy, prípadne predĺženého z dôvodov neposkytnutia súčinnosti Poskytovateľom.

  6.            Ak Poskytovateľ zistí, že je počas Analýzy potrebné vykonať úkony, ktoré vyvolajú navýšenie Cenovej ponuky na konfiguračný projekt v časti Odmeny na Analýzu , postupuje nasledovne:

     a.             v prípade navýšenia o viac ako 10,01 % (vrátane), Poskytovateľ bezodkladne písomne ( postačí e-mailom ) informuje         Objednávateľa, a to ešte pred realizáciou týchto úkonov, spolu s odôvodnením potreby navýšenia;

        v prípade, ak sa Objednávateľ písomne ( postačí e-mailom ) nevyjadrí k navýšeniu do 3 dní od oznámenia Poskytovateľa,                     Poskytovateľ preruší práce na Analýze a nie je zodpovedný za dôsledky a prípadnú škodu spôsobenú týmto prerušením;

       v prípade, ak Objednávateľ neodsúhlasí navýšenie, je na uvážení Poskytovateľa

  • (i)            či od Zmluvy odstúpi (pričom odovzdá Výsledky Analýzy v stave k dátumu oznámenia o potrebe navýšenia úkonov a má        nárok na zaplatenie odmeny v sume zodpovedajúcej sume uvedenej v Zálohovej faktúre na Analýzu) alebo
  • (ii)           Analýzu dokončí v pôvodnom rozsahu, kedy však platí, že Poskytovateľ zodpovedá za Analýzu len v zrealizovanej časti, pričom Poskytovateľ vo Výsledkoch Analýzy uvedie, v akej časti Analýza nebola zrealizovaná; Poskytovateľ je oprávnený vykonať       presahujúce úkony až po rozhodnutí Objednávateľa;

      b.            v prípade navýšenia o 10,00 % alebo menej, Poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje ( postačí e-mailom )                Objednávateľa a tieto úkony zrealizuje (nevyžaduje sa schválenie navýšenia Objednávateľom).

  Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že pre účinnosť navýšenia Zmluvné strany neuzatvárajú písomný dodatok.

  7.            Po akceptácii Výsledkov Analýzy zo strany Objednávateľa (článok VI týchto OP) , Poskytovateľ zašle Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za Analýzu podľa bodu 8 a Cenovú ponuku, podľa bodu 9 tohto článku OP.

  8.            Vyúčtovacia faktúra za Analýzu   je vystavená na sumu zodpovedajúcu 40,00 % z odmeny uvedenej v Cenovej ponuke na konfiguračný projekt na Analýzu (ak nie je v danej cenovej ponuke uvedené inak) , prípadne navýšenej podľa týchto OP, so splatnosťou do 14 dní odo dňa jej vyhotovenia (ďalej len „ Vyúčtovacia faktúra za Analýzu “).

  9.            Spolu s Vyúčtovacou faktúrou za Analýzu predkladá Poskytovateľ Objednávateľovi aj Cenovú ponuku

   

  Práva a povinnosti Zmluvných strán pri Analýze

  10.          Poskytovateľ je povinný vykonať Analýzu riadne, podľa svojich najlepších schopností a možností, pričom je povinný zohľadniť všetky relevantné vstupné údaje sprístupnené Objednávateľom, ako aj oprávnené záujmy a požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní Analýzy postupovať efektívne tak, aby čas realizácie zodpovedal bežne dosahovanú dĺžku času potrebnú na činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením očakávanej profesionality a odbornosti.

  11.          V prípade, ak pri vykonávaní Analýzy Poskytovateľ zistí akékoľvek prekážky , ktoré mu bránia v riadnom vykonaní Analýzy, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať Objednávateľa a zároveň mu navrhnúť vhodné možnosti riešenia takýchto prekážok.

  12.          V prípade, ak

   1.              z akýchkoľvek dôvodov na strane Objednávateľa, ktoré Objednávateľ neodstráni ani na základe písomnej výzvy Poskytovateľa v lehote určenej Poskytovateľom, nie je Poskytovateľ objektívne schopný zrealizovať Analýzu alebo
   2.             je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím Súčinnosti pre realizáciu Analýzy (článok IV týchto OP) o viac ako 20 pracovných dní,
   3.              je Objednávateľ opakovane v omeškaní s poskytnutím Súčinnosti pre realizáciu Analýzy,
   4.             Objednávateľ odmieta ďalšiu zálohovú platbu alebo je v omeškaní so zaplatením ďalšej zálohovej faktúry za naviac práce Poskytovateľa, ktorých vykonanie Objednávateľ žiada v procese Analýzy,

  je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť , pričom má nárok na zaplatenie Odmeny za Analýzu za zrealizovanú časť Analýzy; po zaplatení tejto odmeny Objednávateľom, Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi písomnú správu o zrealizovaných činnostiach a zisteniach (ďalej len Správa o čiastkových výsledkoch Analýzy “). Pre vylúčenie pochybností, neaplikuje sa postup odovzdania podľa článku VI týchto OP.

  V prípade akejkoľvek zmeny požiadaviek alebo potrieb Objednávateľa , ktoré neboli Poskytovateľovi oznámené pred začatím realizácie Analýzy alebo v prípade zistení skutočností zásadných pre realizáciu Analýzy , ktoré Poskytovateľovi neboli známe pred začatím realizácie Analýzy, ak tieto požiadavky, potreby alebo skutočnosti vyvolajú dodatočné práce potrebné pre realizáciu Analýzy (ďalej len Dodatočné práce na Analýze ) a majú vplyv na Odmenu za Analýzu, aplikuje sa primerane bod 6 tohto článku OP.

  1.              Po ukončení Analýzy Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi Výsledky Analýzy v písomnej forme, najmä elektronicky na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom (v Termíne ukončenia Analýzy) a určí Objednávateľovi primeranú lehotu na oboznámenie sa s Výsledkami Analýzy, nie kratšiu ako 10 pracovných dní.

  2.              Po uplynutí Poskytovateľom ustanovenej lehoty na oboznámenie sa s Výsledkami Analýzy, sa Zmluvné strany písomne ( postačí e-mailom ) dohodnú na termíne na prezentáciu / vysvetlenie Výsledkov Analýzy Objednávateľovi . Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na konkrétnom termíne prezentácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy uplynula lehota Objednávateľa na oboznámenie sa s Výsledkami Analýzy, má sa za to, že prezentácia Výsledkov Analýzy prebehla.

  3.              Objednávateľ je oprávnený v lehote 10 pracovných dní odo dňa prezentácie Výsledkov Analýzy predložiť svoje pripomienky a výhrady k Výsledkom Analýzy. V prípade, že sa v lehote podľa prvej vety tohto bodu Objednávateľ nevyjadrí, má sa za to, že s Výsledkami Analýzy súhlasí v celom rozsahu a Výsledky Analýzy sa považujú za schválené uplynutím lehoty podľa prvej vety. V prípade, ak Objednávateľ Výsledky Analýzy schváli, považujú sa za považujú za schválené doručením potvrdenia Objednávateľa Poskytovateľovi.

  4.              Pripomienky / výhrady Objednávateľa k Výsledkom Analýzy (predkladané podľa bodu 3) musia byť náležite odôvodnené a Objednávateľ v nich musí poukázať na konkrétne nedostatky Analýzy, vrátane možných dopadov týchto nedostatkov na systémy Objednávateľa. Výsledky Analýzy sa považujú za schválené v časti, ktorú Objednávateľ nerozporoval, a to uplynutím lehoty podľa prvej vety bodu 3.

  5.              Ak Poskytovateľ vyhodnotí pripomienky Objednávateľa k Výsledkom Analýzy ako nedôvodné a neoprávnené, stručne odôvodní svoje odmietnutie, ktoré sa považuje za konečné a Výsledky Analýzy za schválené.

  6.              Ak Poskytovateľ vyhodnotí pripomienky Objednávateľa k Výsledkom Analýzy ako dôvodné a oprávnené, upraví Výsledky Analýzy v rozporovanej časti a postupuje v rozporovanej časti primerane podľa ustanovení bodov 1 až 5 tohto článku Zmluvy; na nové pripomienky Objednávateľa k Výsledkom Analýzy v nerozporovanej časti sa však už neprihliada.

  7.              Schválené Výsledky Analýzy zašle Poskytovateľ Objednávateľovi e-mailom, čím sa Výsledky Analýzy považujú za odovzdané. Pokiaľ Poskytovateľ určí, že je potrebné podpísanie odovzdávacieho protokolu k Výsledkom Analýzy, Objednávateľa sa zaväzuje tento bezodkladne podpísať.

  1.            Predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Poskytovateľa dodať Objednávateľovi Dielo za dohodnutú Odmenu za Dielo a udeliť mu súhlas na používanie Diela a na druhej strane záväzok Objednávateľa poskytnúť Súčinnosť pre dodanie Diela, dodané Dielo prevziať, zaplatiť Odmenu za Dielo a užívať Dielo v súlade s podmienkami danými týmito OP.

  2.            Na účelom naplnenia predmetu Zmluvy a dodania Diela

  2.1.         vo vzťahu k vykonaniu Analýzy:

   1.           Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Analýzu, odovzdá mu Výsledky Analýzy ako výstupy z tejto činnosti, za dohodnutú Odmenu za Analýzu,
   2.            Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi potrebnú Súčinnosť pre realizáciu Analýzy, prevziať Výsledky Analýzy a zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu za Analýzu;

  2.2.         vo vzťahu k Implementácii Diela :

   1.       Poskytovateľ sa zaväzuje odplatne zabezpečiť Implementáciu Diela pre Objednávateľa podľa jeho Pokynov, za dohodnutú Odmenu za Implementáciu,
   2.           Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi potrebnú Súčinnosť pre Implementáciu Diela, prevziať výsledok Implementácie Diela a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Odmenu za Implementáciu;

  2.3.         vo vzťahu k oprávneniu Objednávateľa používať Dielo

   1.             Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť používanie Diela v rozsahu podľa týchto OP s cieľom neobmedzeného používania Diela na podnikateľské účely Objednávateľa, za dohodnutú Odmenu za Licenciu,
   2.           Objednávateľ sa zaväzuje používať Dielo v rozsahu podľa týchto OP s cieľom neobmedzeného používania Diela na jeho podnikateľské účely Objednávateľa a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú Odmenu za Licenciu.

  3.            Dodanie Diela zahŕňa vždy konfiguračné práce Poskytovateľa a spravidla (ak je to s ohľadom na požiadavky Objednávateľa potrebné a Zmluvnými stranami dohodnuté) aj customizačné práce Poskytovateľa. Poskytovateľ určí (pričom Objednávateľ je povinný toto rozhodnutie akceptovať), aký bude rozsah a poradie týchto prác a potrebných úkonov počas Analýzy a Implementácie. Poskytovateľ určuje tento rozsah a poradie tak, aby práce boli realizované čo možno najviac efektívne a hospodárne.

  4.            Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že predmetom tejto Zmluvy nie je  

   1.           práce/služby súvisiace s údržbou a servisom Diela (v prípade záujmu je možné objednať cez Webovú stránku alebo e-mailom)
   2.            technická prevádzková schopnosť hosting poskytovaných Odoo S.A.,
   3.            iné činnosti uvedené v Cenovej ponuke.

  1.              Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú a Poskytovateľom požadovanú Súčinnosť , najmä:

   1.              poskytnúť Poskytovateľovi informácie a podklady opisujúce a preukazujúce stav informačných systémov, hardvéru a softvéru Objednávateľa ku dňu uzavretia Zmluvy alebo kedykoľvek počas trvania Zmluvy, ich funkcionality, informácie o účele a požiadavkách na ich užívanie Objednávateľom alebo iné informácie a podklady podľa uváženia Poskytovateľa;             Objednávateľ je povinný informovať bezodkladne Poskytovateľa o akejkoľvek zmene a to ešte pred jej účinnosťou;
   2.             nezamlčať Poskytovateľovi žiadne skutočnosti a rizikové faktory, ktoré by mohli ohroziť splnenie povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy;
   3.              poskytnúť Poskytovateľovi ním písomne ( postačí e-mailom ) vyžiadané informácie a podklady potrebné pre riadne vykonanie Analýzy, a to v lehote určenej Poskytovateľom v jeho písomnej ( e-mailovej ) žiadosti,
   4.             zabezpečiť Poskytovateľovi prístup k miestam, kde sa má vykonať Analýza / Implementácia Diela, k zariadeniam, hardvéru a softvéru používaného Objednávateľom;

  vytvoriť Poskytovateľovi podmienky, ktoré sú obvyklé pre vykonanie Analýzy / Implementácie Diela alebo ktoré Poskytovateľ vyžaduje podľa Cenovej ponuky to vo vzťahu k Poskytovateľovi, jeho zamestnancami a spolupracovníkmi, ktoré budú niesť zodpovednosť za komunikáciu a spoluprácu s Objednávateľom..

   

  2.              Objednávateľ určí zodpovedné osoby za komunikáciu a spoluprácu s Poskytovateľom najneskôr pred začatím realizácie Analýzy. Tieto osoby môže počas trvania spolupráce meniť, je však povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu pred jej účinnosťou. V prípade, ak je na integrovanie novej zodpovednej osoby Objednávateľa do prebiehajúcej spolupráce potrebné zaškolenie Poskytovateľom, aplikuje sa hodinová sadzba pre školenia podľa Cenovej ponuky. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zmeny oproti časovému harmonogramu alebo rozpočtu, alebo obsahu, ktoré je spôsobené nedostatočným prenosom informácií pri výmene osôb na strane Objednávateľa.

  3.              Zmluvné strany sa dohodli, že počas vykonávania Analýzy / Implementácie Diela sa budú uskutočňovať koordinačné stretnutia Zmluvných strán v rozsahu schválenom Zmluvnými stranami na základe návrhu Poskytovateľa počas Kick-off. Poskytovateľ môže kedykoľvek navrhnúť zmenu tejto frekvencie a formy koordinačných stretnutí.

  4.              Objednávateľovi nevzniká nárok na žiadnu náhradu nákladov súvisiacich s poskytnutím Súčinnosti Poskytovateľovi. Objednávateľ rovnako nemá nárok ani na žiadnu náhradu za prípadné obmedzenia fungovania jeho systémov v dôsledku výkonu Analýzy / Implementácie Diela.

  5.              Nakoľko Poskytovateľ vyčleňuje ľudské zdroje a kapacity pre poskytovanie plnenia Objednávateľovi na základe Zmluvy, platí, že doba omeškania Objednávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Súčinnosti sa považuje na dobu, počas ktorej Poskytovateľ realizuje plnenie podľa tejto Zmluvy; po dobu omeškania Objednávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Súčinnosti, vzniká preto Poskytovateľovi nárok na Osobitnú odmenu , ktorá sa vypočíta ako súčin (i) Man-Hour alebo Man-Day sadzby uvedenej v Cenovej ponuke (ii) každý začatý Man-Hour/Man-Day, počas ktorého je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím Súčinnosti. Poskytovateľ vystaví faktúru na Osobitnú odmenu po uplynutí dobu trvania omeškania Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti, najneskôr však vždy po skončení kalendárneho mesiaca, počas ktorého toto omeškanie nastalo; faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia.

  ČASŤ C 

  IMPLEMENTÁCIA 

  1.            Za účelom realizácie Implementácie sú zásadné a určujúce záznamy v  Detailed Project Brief , kedy Zmluvné strany sa dohodli, že za záväzne dohodnuté úkony, kroky, postupy, dojednania sa považujú výlučne tie, ktoré sú uvedené ako záznamy v Detailed Project Brief.

  1.1.         Detailed Project Brief je priebežne upravovaný priamo Poskytovateľom. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi potrebnú Súčinnosť, kontrolovať záznamy v Detailed Project Brief a predkladať svoje prípadné pripomienky k záznamom. 

  1.            Po odovzdaní Výsledkov Analýzy, môže Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi Cenovú ponuku, ktorá v konkrétnej časti nahrádza pôvodnú Cenovú ponuku na konfiguračný projekt. V prípade akceptácie CP na customizačný projekt Objednávateľom, začne Poskytovateľ s procesom Implementácie podľa tejto časti OP. 

  2.        Poskytovateľ je oprávnený požadovať preddavkovú platbu Odmeny za Implementáciu ; v prípade, ak je podľa CP na customizačný projekt požadovaná záloha Odmeny za Implementáciu, Poskytovateľ začne s realizáciou Implementácie po úhrade zálohovej faktúry na sumu podľa danej cenovej ponuky, so splatnosťou do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry (ďalej len „ Zálohová faktúra za Implementáciu ). 

  Rozsah Implementácie:

  1.            Implementáciou sa rozumie činnosť Poskytovateľa za účelom dodania Diela Objednávateľovi. Rozsah Implementácie je predbežne uvedený v Cenovej ponuke na konfiguračný projekt a následne precizovaný v Cenovej ponuke na customizačný projekt.

  1.1.         Implementácia zahŕňa vždy konfiguračné práce, ktorých účelom je inštalácia a usporiadanie príslušných Odoo modulov pre Objednávateľa a prípadne aj customizáciu ako vývoj (programovanie) funkčnosti informačného systému na mieru Objednávateľa.

  1.2.         Nasleduje Testovacia prevádzka realizovaná Objednávateľom, s podporou a poskytovaním súčinnosti Poskytovateľa, vrátane školení štandardných funkcionalít Odoo, vo vybraných procesoch.

  1.3.         Po ukončení dohodnutej doby Testovacej prevádzky nasleduje finálne školenie Objednávateľa.

  1.4.         Nasleduje Akceptačné konanie, ukončené podpisom Akceptačného protokolu.

  1.5.         Nasleduje Prenos na produkciu.

  1.6.         V prípade, ak je dohodnutá, nasleduje Migrácia dát.

  1.7.         Plnia sa úkony v Cut-over plánu, vrátane realizácie Go-live.

  1.8.         Následne plynie Hypercare a Záruky na vady.

  2.            Implementáciou sa rozumie spravidla nasledovná činnosť Objednávateľa (ak nie je v Cenovej ponuke uvedené inak) :

   1.              poskytnutie súčinnosti pre získanie licencií od Odoo S.A., ktoré je povinný zabezpečiť si Objednávateľ sám, na svoje náklady;
   2.             implementácia doplnkových Odoo modulov Poskytovateľa;
   3.              inštalácia Odoo modulov poskytovaných treťou stranou;
   4.             nasadenie, t.j. (i) inštalácia hosting Odoo S.A. pre prípad verzie hosting (odoo.sh) alebo (ii) inštalácia, konfigurácia a prevádzkovanie Odoo systému pre prípad verzie hosting 26HOUSE Cloud alebo (iii) poskytnutie súčinnosti pri inštalácii pre prípad verzie on-premise (inštaláciu realizuje Objednávateľ) ;
   5.              implementačné služby Poskytovateľa, pozostávajúce spravidla z kombinácie alebo všetkých týchto úkonov realizovaných Poskytovateľom alebo Objednávateľom (tu uvedený rozsah je informatívny a môže byť užší alebo širší podľa príslušnej cenovej ponuky) :
    • i.              inštalácia na dohodnuté prostredie – najmä úvodná telefonická konzultácia o priebehu inštalácie, konzultácia parametrov odoo.sh hosting alebo hosting 26HOUSE Cloud, inštalácia databázy - vytvorenie inštancie Odoo, základné nastavenie Odoo prostredia, vytvorenie repozitára (GitHub + GitLab), pripojenie repozitára do ekosystému Poskytovateľa, konzultácia nastavení e-mailových serverov, nastavenie doménovej konfigurácie v Odoo,
    • ii.            inštalácia a konfigurácia štandardných a doplnkových Odoo modelov,
    • iii.           tvorba detailnej funkčnej špecifikácie, vývoj v dohodnutom rozsahu, vrátane integrácií, testing, tvorba stručných užívateľských manuálov (raw manuals) ,
    • iv.           import dát - príprava importných šablón a realizácia importov, čistenie dát a napĺňanie šablón.
    • v.             product ownership – aktivity konzultantov Poskytovateľa,
    • vi.           scrum / projektové riadenie - aktivity projektového manažéra, prípadne koordinačné aktivity projektového teamu Poskytovateľa, pričom sa spravidla očakáva projektové riadenie zo strany Objednávateľa minimálne v rovnakom rozsahu,
    • vii.          školenie kľúčových užívateľov - príprava na školenie a samotné školenie on-line s možnosťou vyhotovenia záznamu, kontinuálne školenia počas Implementácie a finálne formálne školenia
    • viii.         Hypercare - 2 týždne po go-live, riešenie Incidentov/ bugs (prioritizácia, analýza, bug fixing, testing, deployment), o dovzdanie do prevádzky Objednávateľa, odovzdanie na post-implementačnú podporu Poskytovateľa,

   

  Harmonogram Implementácie:

  3.            Konkrétny harmonogram a postupnosť krokov Implementácie sú obsiahnuté v  Cenovej ponuke na customizačný projek t. Poskytovateľ postupuje podľa harmonogramu uvedeného v Cenovej ponuke na customizačný projekt za predpokladu, že Objednávateľ zaplatil Zálohovú faktúru za Implementáciu riadne a včas.

  3.1.         V prípade, ak Objednávateľ porušil povinnosť zaplatiť Zálohovú faktúru za Implementáciu riadne a včas, Poskytovateľ, po úhrade, určí nový harmonogram , pričom tento sa považuje za záväzne určený. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím Súčinnosti vyžadovanej pre realizáciu Implementácie (článok IV a bod 5 tohto článku OP) sa harmonogram Implementácie primerane predlžuje.

  4.            V prípade, ak hrozí, že Poskytovateľ nevytvorí a neodovzdá Dielo včas, Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa ( postačí e-mailom ) bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný náhradný termín vytvorenia a odovzdania Diela.

   

  Súčinnosť pri Implementácii

  5.           Harmonogram Implementácie (bod 3) platí za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky:

   1.       existujúca IT infraštruktúra Objednávateľa je na 1. pokus dostupná podľa parametrov pripojenia poskytnutých Objednávateľom pred Implementáciou ( dostupný server, priechodná VPN, funkčné certifikáty, dostupnosť URL adresy, funkčné loginy a heslá alebo iné požadované prístupové kódy, priechodné IP adresy pre plnenie zo Zmluvy ),
   2.          existujúca IT infraštruktúra Objednávateľa na 1. pokus príjme a správne spracuje dáta odoslané prostredníctvom Diela a na 1. pokus odošle dáta do Diela vo forme a podobe, ktorú je Dielo schopné správne spracovať podľa popisu, ktorý dodal Objednávateľ pred začatím procesu  Implementácie,
   3.           štruktúra aj rozsah prenášaných dát (formáty dátumov a časov, formáty a oddeľovače číselných položiek, kompletné číselníky údajov, úplná kategorizácia údajov, úplný popis položiek a ich možných hodnôt, obmedzenia a závislosti platiace medzi jednotlivými hodnotami údajov ) sa zhodujú s detailným technickým popisom, ktorý Objednávateľ poskytol Poskytovateľovi pred začatím procesu Implementácie,
   4.             poskytnutie Súčinnosti (článok IV týchto OP) ,
   5.             iné podľa Cenovej ponuky / Cenovej ponuky na Implementáciu.

  Za splnenie podmienok podľa tohto bodu zodpovedá Objednávateľ na vlastné náklady. V prípade, ak Objednávateľ nevie zabezpečiť splnenie týchto podmienok, môže požiadať Objednávateľa o predloženie podmienok spolupráce pre ich realizáciu.

   

  Plánovanie kapacít Poskytovateľa                                                                  

  6.        Za účelom Implementácie sa vykonáva plánovanie kapacít Poskytovateľa, a to vždy do 15. dňa v každom kalendárnom mesiaci, vždy na obdobie nasledujúcich 6 týždňov od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nie je v Cenovej ponuke / Cenovej ponuke na Implementáciu uvedené inak.

  7.        Za účelom naplánovania kapacít má Poskytovateľ možnosť písomne ( postačí e-mailom ) vyžiadať od Objednávateľa na začiatku príslušného kalendárneho mesiaca Súčinnosť, potrebnú na naplánovanie kapacít Poskytovateľa na Implementácii. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi vyžiadanú Súčinnosť, t.j. riadne poskytnúť Poskytovateľovi ním vyžiadané informácie a podklady v plnom Poskytovateľom požadovanom rozsahu, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy Poskytovateľa.

  8.            V prípade riadneho a včasného splnenia povinnosti Objednávateľa poskytnúť Súčinnosť podľa bodu 7 tohto článku Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi spravidla:

   1.              minimálneho a maximálneho počtu Man-Days, ktoré Poskytovateľ odpracuje na Implementácii
   2.             role osoby, ktorá bude pracovať na Implementácii ( napr. analytik, konzultant, vývojár, tester ) a
   3.              určení domény, v ktorej sa bude pracovať na Implementácii Diela

  (ďalej len „ Rozsah prác “).

  9.        V prípade potreby zmeny Rozsahu prác, Zmluvné strany sa písomne ( postačí e-mailom ) dohodnú na minimálnom a maximálnom počte Man-Days, o ktorý sa zmení Rozsah prác v príslušnom 6-týždňovom období. V prípade, ak k dohode Zmluvných strán nedôjde do 5 pracovných dní, je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Za písomne ( postačí e-mailom ) odsúhlasený počet Man-Days, o ktoré sa zmení Rozsah prác, patrí Poskytovateľovi Odmena za Dielo.

  10.         V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa poskytnúť Súčinnosť podľa bodu 7 riadne a včas, platí Rozsah prác, ktorý Poskytovateľ oznámil Objednávateľovi v kalendárnom mesiaci, predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom prišlo k porušeniu povinnosti Objednávateľa poskytnúť Súčinnosť podľa bodu 7 riadne a včas (ďalej len „ Referenčný Rozsah prác “).

  11.          V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa poskytnúť Súčinnosť podľa bodu 7 tohto článku Zmluvy, má Poskytovateľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 5.000,00 EUR, za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

   

  Prerušenie prác

  12.        V prípade, ak kedykoľvek počas Implementácie nie je možné v nej pokračovať z dôvodov na strane Objednávateľa / zapríčinených Objednávateľom, Poskytovateľ preruší práce, o čom písomne upovedomí Objednávateľa a je oprávnený vystaviť Vyúčtovaciu faktúru za Implementáciu za úkony do okamihu písomného oznámenia o prerušení prác.

  12.1.          V prípade, ak má Objednávateľ, po doručení oznámenia o prerušení prác, záujem o dokončenie Implementácie, predloží mu Poskytovateľ Cenovú ponuku na dokončenie Implementácie, pričom má nárok na preddavkovú platbu jeho odmeny.

  1.        Jednotlivé fázy a postup krokov Implementácie je uvedený v Cenovej ponuke. Implementácia je až do okamihu Nasadenia realizovaná na Testovacom prostredí.

  Šprinty:

  2.        Ak nie je v Cenovej ponuke uvedené inak, Poskytovateľ realizuje Implementáciu Diela postupne, po častiach, v Šprintoch, ktorých výsledkom budú časti Diela, prípadne iné výstupy dohodnuté Zmluvnými stranami (ďalej len „ Výsledok Šprintu “). Poskytovateľ vykoná Šprint v súlade s Podrobnosťami Šprintu, ktoré sa dohodnú vždy pred začatím konkrétneho Šprintu. Zmluvné strany sa dohodli, že dĺžka každého Šprintu je v trvaní 14 dní (ak nie je v Cenovej ponuke / Cenovej ponuke na Implementáciu) . Šprint je ukončený (i) akceptáciou časti Diela Objednávateľa po realizácii priebežného testovania alebo (ii) presunom do ďalšieho Šprintu z dôvodu, že Objednávateľ neakceptoval časť Diela po priebežnom otestovaní alebo z iného dôvodu.

  3.          Ak bude potrebné počas Šprintu vykonať zmeny v Podrobnostiach Šprintu, Poskytovateľ je oprávnený prerušiť práce na Diele ( Šprinte ), a to až do času, kým si Zmluvné strany písomne (postačí e-mailom) schvália zmenu v Podrobnostiach Šprintu, pričom uvedené nebude považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa dokončiť konkrétny Šprint riadne a včas. O dobu prerušenia prác na časti Diela sa predlžuje doba trvania daného Šprintu. Prerušenie prác podľa predchádzajúcej vety nebraní Poskytovateľovi pokračovať v prácach na ďalších Častiach Diela zahrnutých v predmetnom Šprinte.    

  4.          Ak bude potrebné počas Šprintu vykonať zmeny v Podrobnostiach Šprintu, na základe ktorých dôjde k zmene harmonogramu Implementácie, Poskytovateľ písomne oznámi Objednávateľovi túto zmenu.

  5.        V prípade, ak pri vykonávaní Šprintu Poskytovateľ zistí akékoľvek prekážky, ktoré mu bránia v realizácii Implementácie, je povinný o tom bezodkladne písomne informovať Objednávateľa a zároveň mu navrhnúť vhodné možnosti riešenia takýchto prekážok.

  6.         Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi ním písomne vyžiadanú Súčinnosť potrebnú pre riadne vykonanie Šprintu (resp. časti Diela), a to v lehote určenej Poskytovateľom v jeho písomnej  žiadosti. Článok IV bod 6 sa aplikuje pre prípad omeškania Objednávateľa s Poskytnutím Súčinnosti riadne a včas.

  7.      Jednotlivé Šprinty čerpajú z celkového časového fondu vyhradeného na projekt, čím nastáva vzájomné manažovanie projektu/rizika či už na úrovni funkcionalít, financií aj termínov. Na jednotlivých plánovacích meetingoch (organizuje sa podľa potreby, ale zväčša raz za týždeň). Projekt manažér Poskytovateľa informuje Objednávateľa s aktuálnym čerpaním časového fondu a prejdú si spoločne report v potrebnom detaile podľa individuálnej potreby. Hlavným cieľom je, aby Objednávateľ navnímal aktuálny stav projektu a vyčerpanie alokovaného času na vývoj projektu a zároveň akceptoval alebo vyslovil námietky pokiaľ nejaké sú. Tento postup nemá formalizovaný proces, postačuje aj ústny súhlas/nesúhlas s reportom alebo písomný status v komunikačnej platforme alebo cez mail.


  Odovzdanie Výsledkov Šprintov

  8.          Poskytovateľ odovzdá Výsledky Šprintu Objednávateľovi elektronicky, a to sprístupnením Objednávateľovi ( t.j. s možnosťou úpravy, zmeny a testovania funkčnosti ) Výsledku Šprintu. O ukončení Šprintu rozhoduje Poskytovateľ a odovzdanie Výsledkov Šprintu písomne ( postačí e-mailom ) oznámi Objednávateľovi.

  9.         Objednávateľ je oprávnený v lehote 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Poskytovateľa podľa bodu 8 vykonať Testovaciu skúšku Výsledkov Šprintu a písomne vytknúť Poskytovateľovi prípadné problémy (vrátane ich podrobnej špecifikácie) dodanej časti Diela.  V prípade, ak Objednávateľ v lehote podľa prvej vety tohto bodu nedoručí Poskytovateľovi informáciu o konkrétnych Vadách dodanej časti Diela, má sa uplynutím tejto lehoty za to, že takto dodaná časť Diela je bez Vád.

  9.1.         Poskytovateľ posúdi Objednávateľom oznámené problémy a určí, či ide o

  a.            dôsledok nesprávneho používania dodanej časti Diela Objednávateľom; uvedené nebráni ukončeniu konkrétneho Šprintu;

  b.         zmenovú požiadavku Objednávateľa, kedy Poskytovateľ predloží cenovú ponuku (vrátane harmonogramu) na jej realizáciu; Poskytovateľ súčasne rozhodne, či zmenová požiadavka nebráni ukončeniu Testovacej skúšky dodanej časti Diela;

  c.           vadu časti Diela, kedy Poskytovateľ určí ďalší postup za účelom jej odstránenia, spravidla so zopakovaním Testovacej skúšky, prípadne presun do ďalšieho Šprintu.

  9.2.          Platí, že v prípade, ak počas lehoty podľa bodu 9 Objednávateľ začne používať dodanú časť Diela s produktovými (reálnymi) dátami, má sa za to, že ide z jeho strany o potvrdenie neexistencie akýchkoľvek Vád, a to aj v prípade, ak by písomne vytkol akékoľvek Vady.

  10.          Poskytovateľ môže určiť, že Vady dodanej časti Diela budú odstránené počas nasledujúcich Šprintov, najneskôr však pred dokončením Implementácie, najneskôr do 4 týždňov po Go-live. Existencia Vád dodanej časti Diela nebraní Poskytovateľovi vo vytvorení ďalších častí Diela. Pri dojednaní podľa tohto bodu OP vychádzajú Zmluvné strany z predpokladu, že relevantným pre posúdenie splnenia povinnosti Poskytovateľa zrealizovať Implementáciu Diela riadne a včas nie sú priebežne zistené vady (časti) diela, ale Vady Diela pri zrealizovaní Implementácie ako celku.

   

  Nasadenie

  11.          Po riadnom zrealizovaní všetkých častí Diela ( t.j. všetkých Výsledkov Šprintov ) zrealizuje Poskytovateľ tzv. nasadenie v rozsahu článku XI bod 2 písm. d. týchto OP (hosting odoo.sh alebo hosting 26HOUSE Cloud).

  11.1.      V prípade nasadenia - inštalácie Diela podľa predchádzajúcej vety na hosting odoo.sh , je nevyhnutné, aby Objednávateľ akceptoval obchodné podmienky Odoo S.A., ktoré sú dostupné ku dňu uzatvorenia Zmluvy na webovej stránke www.odoo.com, ktorými je povinný sa riadiť; Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou záväzkového vzťahu, ktorý vznikol na základe obchodných podmienok Odoo S.A., nezodpovedá za zmenu umiestnenia obchodných podmienok ani zmenu ich obsahu po uzatvorení Zmluvy.

  11.2.      V prípade, ak Nasadenie nie je možné zrealizovať z dôvodov na strane Objednávateľa alebo dôvodov zapríčinených Objednávateľom, má sa za to, že nastalo (i) úspešné zrealizovanie Testovacej prevádzky podľa článku XIII týchto OP (ii) podpis Akceptačného protokolu podľa článku XIII bod 14 písm. a. i. týchto OP v spojení s článkom XIII bod 15.1. týchto OP.

  Testovacia prevádzka:

  1.            Po realizácii nasadenia sa spúšťa Testovacia prevádzka, ktorej účelom je pretestovanie čiastkových a/alebo úplných procesov vykonávaných systémom. Trvanie je v lehote najviac 7 dní odo dňa doručenia oznámenia Poskytovateľa e-mailom Objednávateľovi (ďalej len “Doba testovacej prevádzky”). Testovacia prevádzka je realizovaná v testovacom prostredí, ktoré je v správe Poskytovateľa. Dátum spustenia Testovacej prevádzky potvrdí Poskytovateľ e-mailom Objednávateľovi. Účelom Testovacej prevádzky je, aby Objednávateľ samostatne využíval dohodnuté a nastavené procesy za účelom potvrdenia správnosti Diela pred Akceptačným testovaním.

  2.            Objednávateľ postupuje počas Testovacej prevádzky podľa priebežných školení. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi podporu a súčinnosť počas Testovacej prevádzky, ktorá spočíva v konzultáciách a školeniach.

  3.            Po ukončení Doby testovacej prevádzky, Poskytovateľ písomne vyzýva Objednávateľa na potvrdenie plnej funkčnosti Diela, realizáciu záverečného školenia (bod 5 tohto článku) a Akceptačného konania (bod 8 a nasl. tohto článku). Objednávateľ je povinný reagovať do 2 pracovných dní.

  3.1.         V prípade, ak Poskytovateľ potvrdí pripravenosť Diela, Objednávateľ navrhne minimálne 2 termíny finálneho školenia (pre každú logickú oblasť).

  3.2.         V prípade, ak Objednávateľ písomne (postačuje e-mailom) oznámi akékoľvek problémy, zistené počas Testovacej prevádzky, Poskytovateľ tieto posúdi a určí, či ide o

  a.            dôsledok nesprávneho používania Diela Objednávateľom; uvedené nebráni ukončeniu Testovacej prevádzky k uplynutiu Doby Testovacej prevádzky;

  b.            zmenovú požiadavku Objednávateľa, kedy Poskytovateľ predloží cenovú ponuku (vrátane harmonogramu) na jej realizáciu; Poskytovateľ súčasne rozhodne, či zmenová požiadavka nebráni ukončeniu Testovacej prevádzky k uplynutiu Doby Testovacej prevádzky;

  c.             vadu Diela, kedy Poskytovateľ určí ďalší postup za účelom jej odstránenia; po odstránení danej vady Diela sa zopakuje Testovacia prevádzka na dodatočnú dobu, ktorú určí Poskytovateľ; po uplynutí tejto dodatočnej doby sa považuje Testovacia prevádzka za ukončenú.

  3.3.         V prípade, ak Poskytovateľ nereaguje na výzvu Objednávateľa podľa bodu 3, má sa za to, že potvrdil pripravenosť Diela (bez ohľadu na to, či Testovaciu prevádzku realizoval alebo nie) ku dňu uplynutia lehoty podľa druhej vety bodu 3 a Objednávateľ navrhne termíny finálneho školenia a začiatok Akceptačného konania.

   

  Priebežné a záverečné školenie:

  4.            Poskytovateľ realizuje priebežné školenia k používaniu Diela, v rozsahu podľa Cenovej ponuky a v termínoch dohodnutých s Objednávateľom.

  5.            Poskytovateľ realizuje záverečné školenie k používaniu Diela v rozsahu podľa Cenovej ponuky, v termíne dohodnutom s Objednávateľom, ktorý bude bezprostredne po uplynutí Doby testovacej prevádzky.

  5.1.         V prípade, ak po uplynutí Doby Testovacej prevádzky nereaguje Objednávateľ na návrh termínov záverečného školenia, má sa za to, že záverečné školenie bolo zrealizované v prvom termíne, ktorý navrhol Poskytovateľ.

  5.2.         V prípade, ak si po uplynutí Doby Testovacej prevádzky nevyberie Objednávateľ ani jeden z termínov záverečného školenia, má sa za to, že záverečné školenie bolo zrealizované v poslednom termíne, ktorý navrhol Poskytovateľ.

  6.            V prípade záujmu môže Objednávateľ požiadať Poskytovateľa o cenovú ponuku na realizáciu školenia nad rámec dohodnutého plánu školení.

  7.            Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa na priebežných školeniach zúčastnili také osoby (jeho zamestnanci/pracovníci) , ktorí budú používateľmi Dielo, resp. budú riadiť používanie Diela inými osobami. Výber konkrétnych používateľov Diela vykoná Objednávateľ. Objednávateľ je oprávnený požiadať Poskytovateľa o poskytnutie školenia všetkým používateľom Diela len v prípade, že táto skutočnosť neovplyvní Poskytovateľom odhadovaný časový rozsah na prípravu a vykonanie školenia. O tejto skutočnosti Poskytovateľ písomne informuje Objednávateľa pred vykonaním školenia. Spôsob a rozsah realizácie školenia určuje Poskytovateľ.

   

  Akceptačné testovanie:

  8.            Po realizácii záverečného školenia (alebo po tom, ako nastala fikcia realizácie záverečného školenia podľa bodu 5.1. alebo 5.2. tohto článku OP), vyzve Poskytovateľ Objednávateľa na začatie Akceptačného testovania.  Akceptačné testovanie je realizované v Testovacom prostredí, ktoré je v správe Poskytovateľa.

  Trvanie Akceptačného konania je určené na obdobie 7 dní odo dňa spustenia, ak nie je v Cenovej ponuke uvedené inak (ďalej len „ Doba Akceptačného testovania “). Dátum spustenia Akceptačného testovania potvrdí Poskytovateľ v testovacom prostredí.

  9.            Akceptačné testovanie sa zrealizuje podľa priebežných a záverečného školenia a/alebo Testovacieho scenára podľa dojednania v Cenovej ponuke. Počas Doby Akceptačného testovania Objednávateľ je povinný Dielo riadne a v čo najväčšom možnom rozsahu používať / testovať / skúšať za účelom zistenia prípadných výhrad.

  10.          Akceptačné testovania sa uskutoční za súčinnosti oboch Zmluvných strán. Pre úspešnosť sa vyžaduje písomné potvrdenie funkčnosti Diela podľa Testovacieho scenára a splnenie všetkých Akceptačných kritérií úspešnosti Akceptačného testovania.

  11.          Platí, že 

  a.             v prípade, ak Objednávateľ neposkytuje Súčinnosť Poskytovateľovi počas Doby Akceptačného testovania, má sa za to, že Akceptačné testovanie prebehlo úspešne s výsledkom podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP;

  b.            v prípade, ak počas Doby Akceptačného testovania začne Objednávateľ používať Dielo s produktovými (reálnymi) dátami, má sa za to, že nastala z jeho strany akceptácia Diela podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP a Akceptačný protokol sa považuje dňom uplynutia Doby akceptačného testovania za riadne Objednávateľom podpísaný (fikcia podpísania Akceptačného protokolu) ;

  c.             v prípade, ak Objednávateľ informuje Poskytovateľa o ne-/akceptácii Diela podľa bodu 14 písm. a. ii. alebo iii. tohto článku OP, ale následne začne používať Dielo s produktovými (reálnymi) dátami, má sa za to, že nastala z jeho strany akceptácia Diela podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP a Akceptačný protokol sa považuje dňom uplynutia Doby akceptačného testovania za riadne Objednávateľom podpísaný (fikcia podpísania Akceptačného protokolu) ;

  d.            v prípade, ak počas Doby Akceptačného testovania zamedzí (vzdialenému) prístupu Poskytovateľa do dátovej siete Objednávateľa alebo prístupu do systémov Objednávateľa ( na server ), a toto zamedzenie neodstráni ani na základe výzvy Poskytovateľa, má sa za to, že nastala z jeho strany akceptácia Diela podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP a Akceptačný protokol sa považuje dňom uplynutia Doby akceptačného testovania za riadne Objednávateľom podpísaný (fikcia podpísania Akceptačného protokolu) .

  12.          Očakáva sa, že k poslednému dňu Doby Akceptačného testovania, nastane jedna z nasledovných situácií:

  a.             Objednávateľ informuje Poskytovateľa o ne-/akceptácii Diela jedným z nasledovných spôsobov

  i.              „akceptované bez výhrad“ (postupuje sa následne podľa bodu 15 tohto článku);

  ii.            „akceptované s výhradou“, s konkrétnym odôvodnením (postupuje sa následne podľa bodu 16 tohto článku) ;

  iii.           „neakceptované“ , s konkrétnym odôvodnením (postupuje sa následne podľa bodu 16 tohto článku) ;

  b.            Objednávateľ neinformuje Poskytovateľa žiadnym zo spôsobov podľa písm. a. tohto bodu OP (postupuje sa následne podľa bodu 17 tohto článku) .

  13.          V prípadoch podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP, podpíšu Zmluvné strany Akceptačný protokol.

  15.1.      V prípade, ak nedôjde k podpísaniu Akceptačného protokolu Objednávateľom alebo z dôvodov na strane Objednávateľa (napriek akceptovaniu Diela bez výhrad) v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vyjadrenia o akceptácii Diela, považuje sa Akceptačný protokol uplynutím tejto lehoty za riadne Objednávateľom podpísaný (fikcia podpísania Akceptačného protokolu) .

  14.          V prípadoch podľa bodu 14 písm. a. ii. alebo iii. tohto článku OP, Dielo sa považuje za schválené v časti, ktorú Objednávateľ nerozporoval.

  16.1.      V prípade, ak Objednávateľ akceptoval Dielo s výhradami alebo neakceptoval Dielo, však nepredložil žiadne výhrady, resp. dôvody odmietnutia do uplynutia Doby Akceptačného testovania, má sa za to, že Dielo je akceptované bez výhrad podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP.

  16.2.      Objednávateľ Poskytovateľa písomne podrobne a odôvodnene informuje o výhradách, resp. dôvodoch odmietnutia akceptácie, najneskôr do uplynutia Doby Akceptačného testovania; na neskôr predložené výhrady/dôvody odmietnutia sa neprihliada a Dielo sa považuje za akceptované bez výhrad podľa bodu 14 písm. a. i. tohto článku OP.

  16.1.1.  Ak Poskytovateľ vyhodnotí výhrady / dôvody odmietnutia ako nedôvodné a neoprávnené, stručne odôvodní svoje odmietnutie, ktoré sa považuje za konečné a Dielo za akceptované bez výhrad podľa bodu 14 písm. a. i. a následne sa postupuje podľa bodu 15 tohto článku OP.

  16.1.2.  V prípade, ak Poskytovateľ vyhodnotí výhrady, resp. dôvody odmietnutia ako dôvodné a oprávnené, určí ďalší postup a časový harmonogram na ich odstránenie a nápravu. Po odstránení dôvodných a preukázaných výhrad, resp. dôvodov odmietnutia Diela informuje Poskytovateľ Objednávateľa o pripravenosti / spôsobilosti Diela na odovzdanie a vyzve Objednávateľa na podpísanie Akceptačného protokolu; následne sa postupuje podľa bodu 15 tohto článku OP.

  16.1.3.  Na účely bodu 16.2. tohto článku OP, akékoľvek výhrady, resp. dôvody odmietnutia akceptácie sa nepovažujú za relevantné, pokiaľ počas Akceptačného testovania nenastal žiadny Poskytovateľom spôsobený Incident, označený ako P1 Urgent.

  15.          V prípadoch podľa bodu 14 písm. b. tohto článku OP sa má za to, že nastala akceptácia Objednávateľa bez výhrad a Akceptačný protokol sa považuje za podpísaný Objednávateľom, a to uplynutím Doby Akceptačného testovania (fikcia podpísania Akceptačného protokolu)

  16.          V prípade ak nastala fikcia podpísania Akceptačného protokolu podľa tohto článku OP, Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Vyúčtovaciu faktúru za Implementáciu, a to za úkony do okamihu, kedy nastala fikcia podpísania Akceptačného protokolu.


  1.           Pre vylúčenie pochybností sa výslovne uvádza, že Poskytovateľ nerealizuje Prenos na produkciu ani ďalšie úkony podľa tohto článku OP v prípade, ak nastala fikcia podpísania Akceptačného protokolu podľa článku XIII týchto OP.

  1.1.        V prípade ak Objednávateľ prejaví záujem o dokončenie Akceptačného konania riadnym podpisom Akceptačného protokolu, Poskytovateľ predloží Objednávateľovi Cenovú ponuku na dokončenie Implementácie , pričom má nárok na preddavkovú platbu jeho odmeny a určí nový harmonogram prác.

  2.         Po podpise Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami zrealizuje Poskytovateľ Prenos na produkciu z Testovacieho prostredia, k čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť Súčinnosť. Konkrétne pravidlá a postup Prenosu na produkciu sú uvedené v Cenovej ponuke.

  2.1.      Účelom Prenosu na produkciu je prenos schválených funkcionalít, konfigurácií a/alebo customizácií na Produkčné prostredie.

  2.2.    Realizáciu Prenosu na produkciu potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi e-mailom, nevyžaduje a neočakáva sa žiadne potvrdenie Objednávateľom.

  3.          Po Prenose na produkciu, ak sa na tom Zmluvné strany dohodli, zrealizuje Poskytovateľ Migráciu dát, k čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť Súčinnosť. Konkrétne pravidlá a postup Migrácie dát sú uvedené v Cenovej ponuke.

  3.1.       Účelom Migrácie dát je prenos schválených dát v rozsahu dohodnutom medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

  3.2.      Realizáciu Migrácie dát potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi e-mailom, Objednávateľ je povinný reagovať a potvrdiť realizáciu Migrácie dát.

  4.          Po Prenose na Produkciu a Migrácii dát (prípadne počas týchto etáp) realizujú Zmluvné strany ostatné úkony podľa Cut-over plánu, ktorý bol pripravený a odsúhlasený medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi Súčinnosť a postupovať podľa jeho pokynov. Realizáciu všetkých úkonov z Cut-over plánu potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi e-mailom, nevyžaduje a neočakáva sa žiadne potvrdenie Objednávateľom.

  5.         Súčasťou Cut-over plánu je tzv. Go-live, t.j. uvedenie Diela do ostrej prevádzky, kedy Objednávateľ prestáva používať všetky predchádzajúce systémy, ktorých funkcionality sú zabezpečené Dielom. Za týmto účelom je nevyhnutné zrealizovať všetky úkony podľa Cut-over plánu. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi Súčinnosť a postupovať podľa jeho pokynov. V prípade, ak Objednávateľ poruší povinnosť poskytovať Súčinnosť, Poskytovateľ objektívne nevie zrealizovať Go-live a preto preruší práce; súčasne Poskytovateľ vyúčtuje zrealizované úkony.

  5.1.      Realizáciu Go-live potvrdí Poskytovateľ Objednávateľovi e-mailom (jeho doručením Poskytovateľovi sa Go-live považuje za ukončený) , nevyžaduje a neočakáva sa žiadne potvrdenie Objednávateľom.

  5.2.        Potvrdením podľa bodu 5.1. sa považuje Dielo na odovzdané.

  6.           V prípade, ak počas realizácie Cut-over plánu a Go-live nastane akákoľvek situácia, ktorá objektívne bráni dokončeniu týchto úkonov a nie je spôsobená porušením povinnosti, Objednávateľ e-mailom informuje Poskytovateľa a určí ďalší postup.

  7.           Platí, že Go-live má nastať do 1 mesiaca od podpisu Akceptačného protokolu. V prípade, že Go-live nenastane v stanovenom období, Poskytovateľ má nárok na celú Odmenu za Dielo a Odmenu za Licencie. Parciálne výnimky z Go-live nemajú vplyv na stanovený rozsah termínu 1 mesiac od podpisu Akceptačného protokolu pre Go-live.

  8.            Hypercare poskytuje Objednávateľ po dobu 2 týždňov od ukončenia Go-live.

  8.1.         V rámci Hypercare realizuje Poskytovateľ nasledovné činnosti/úkony, ktoré sa vyskytli počas rozpoužívania Diela Objednávateľom v rozsahu Man-days / aktivít, ktoré boli dohodnuté v Cenovej ponuke:

   1.             úkony spojené s riešením chýb alebo poskytnutím náhradného riešenia,
   2.             funkčné konzultácie, školenia koncových používateľov, vypracovanie používateľských príručiek,
   3.             technické konzultácie,
   4.             dátové migrácie.

  8.2.         Hypercare nezahŕňa nasledovné činnosti/úkony Poskytovateľa:

   1.             nové zmenové požiadavky,
   2.             funkčné alebo technické konzultácie nesúvisiace s rozsahom definovaným v Detailed Project brief.

  8.3.         V prípade zistenia akýchkoľvek Vád Diela počas Hypercare, Poskytovateľ tieto odstráni do 60 dní odo dňa uplynutia Záručnej doby a uvedené písomne potvrdí Objednávateľovi.

  9.            Záručná doba je v trvaní 4 týždňov od ukončenia Go-live. Záručná doba predstavuje obdobie, kedy sa odstraňovanie zistených Vád Diela považuje za opravu spadajúcu do garancie vychádzajúcej zo Záručnej doby.

  9.1.         Záručná doba sa predlžuje o dobu odstraňovania vád iba pre konkrétnu funkcionalitu a funkcionality s tým ovplyvnené, nepredlžuje sa Záručná doba na celok ako taký. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že konkrétnou funkcionalitou sa rozumie primárne Use Case ovplyvnený vadou a sekundárne Use Cases, ktoré spôsobia kritickú vadu, tým sa rozumie taký vplyv vady, že podstatné časti funkcionality sú nepoužiteľné a Objednávateľ nemôže vôbec pokračovať v riadnom užívaní Diela.

  9.2.         Akékoľvek zistené problémy v používaní Diela nahlasuje Objednávateľ nasledovne: cez formulár zverejnený na stránke www.26house.com/helpdesk alebo emailom na adresu support@26house.com . Nahlásenie musí obsahovať odpovede na otázky:

   1.             Ako sa Incident prejavuje?
   2.             Aké je aktuálne chovanie aplikácie?
   3.             Aké chovanie aplikácie očakávate?
   4.             Zobrazí sa chybová hláška? Ak áno – vložiť ”Show full details” – priložiť screenshot čo myslíme
   5.             Súvisí chyba s prebiehajúcim projektom alebo s bežnou prevádzkou?
   6.             Doplňte postupnosť krokov pre zopakovanie chyby
   7.             Príklad záznamu, pre ktorý sa Incident vyskytol (Product/Contact/PO/SO...)
   8.             Príklad používateľa/používateľov, ktorým sa Incident vyskytol
   9.             Naliehavosť požiadavky: vysoká – potrebujem riešenie ihneď / nízka – na riešenie môžem počkať

  9.3.   Po nahlásení problémov Poskytovateľ tieto posúdi a určí, či ide o

   1.             dôsledok nesprávneho používania Diela Objednávateľom, kedy dôsledkom je možnosť doplňujúceho školenia Poskytovateľa za dohodnutú odmenu;
   2.             zmenovú požiadavku Objednávateľa, kedy Poskytovateľ predloží cenovú ponuku (vrátane harmonogramu) na jej realizáciu;
   3.              Vadu Diela, kedy Poskytovateľ určí ďalší postup za účelom jej odstránenia, tak aby odstránenie nastalo do 60 dní odo dňa uplynutia Záručnej doby, odstránenie Vád Poskytovateľ písomne potvrdí Objednávateľovi.

  9.4.         Za Vady Diela (bod 9.3. písm. c. tohto článku) sa nepovažujú:

   1.             programátorské alebo konfiguračné chyby ( bugs ),
   2.        vady funkčnosti Diela, ktoré spočívajú v nedostatkoch mimo rámca plnenia Poskytovateľa podľa Zmluvy ( najmä hardvérové chyby tretích strán, integrácie, nedostupnosť zdrojových údajov a služieb poskytovaných tretími stranami ),
   3.             vady funkčnosti Diela spôsobené vadami operačného systému, v ktorom je Dielo prevádzkované, najmä v prípadoch, ak IT infraštruktúra Objednávateľa nie je kompatibilná s 26HOUSE Odoo image (vada sa považuje za Vadu Diela len vtedy, ak je replikovateľná na Testovacom prostredí).

  10.          Poskytovateľ vystaví Vyúčtovaciu faktúru za Implementáciu po uplynutí Záručnej doby.

  11.      V prípade, ak kedykoľvek počas realizácie krokov/etáp podľa tohto článku OP nastane situácia, že tieto nie je možné zrealizovať z dôvodov na strane Objednávateľa / zapríčinených Objednávateľom, Poskytovateľ preruší práce, o čom písomne upovedomí Objednávateľa a je oprávnený vystaviť Vyúčtovaciu faktúru za Implementáciu za úkony do okamihu písomného oznámenia o prerušení prác.

  11.1.      V prípade, ak má Objednávateľ, po doručení oznámenia o prerušení prác, záujem o dokončenie Implementácie, predloží mu Poskytovateľ Cenovú ponuku na dokončenie Implementácie, pričom má nárok na preddavkovú platbu jeho odmeny a určí nový harmonogram prác.

  12.          Zdrojové kódy:

  12.1.      „26HOUSE Odoo Image“ - on-premise hosting: Poskytovateľ odovzdáva Objednávateľovi zdrojový kód, vo forme a spôsobom určenom Poskytovateľom,

  12.2.      „26HOUSE Repository“ - 26HOUSE Cloud hosting: Poskytovateľ neodovzdáva Objednávateľovi zdrojový kód,

  12.3.      „26HOUSE Repository“ - odoo.sh hosting ( tzv. PaaS ): Poskytovateľ neodovzdáva Objednávateľovi zdrojový kód 

    1.            Poskytovateľ má nárok na Odmenu za Implementáciu.

  1.1.         Predpokladaná Odmena za Implementáciu je uvedená v Cenovej ponuke na konfiguračný projekt, následne precizovaná v Cenovej ponuke na customizačný projekt, a to formou „Time and Material“ ( čas a materiál ), čo znamená, že reálny finálny čas potrebný na dodanie Diela môže byť primerane nižší alebo primerane vyšší; tu uvedený spôsob určenia odmeny platí, ak v Cenovej ponuke nie je uvedené inak.

  1.2.         Odmena za Implementáciu je určená ako tzv. Cenový rámec, tzn. časový fond, ktorý si Objednávateľ alokuje od Poskytovateľa. Cenový rámec predstavuje základný dokument, ktorého obsahom sú indikatívne časové a finančné odhady jednotlivých funkcií Diela vychádzajúcich z Detailnej funkčnej špecifikácie. Cenový rámec neobsahuje detailný popis funkcionalít, ale iba ich súhrn pre účely určenia časovej a finančnej náročnosti nevyhnutnej pre realizáciu Implementácie, nenahrádza detailnú funkčnú špecifikáciu projektu a nie je to jeho zámerom. Účelom cenového rámca je poskytnúť Objednávateľovi informáciu, aký rámcový počet hodín je nevyhnutné alokovať pre realizáciu Implementácie, koľko financií môže realizácia Implementácie vyžadovať a približne aký časový úsek je potrebný na dodanie Diela. Cenový rámec je vytvorený pred začiatkom realizácie prác na základe informácií, ktoré sú v danej dobe pre Poskytovateľa dostupné z Výsledkov Analýzy. Počas realizáciu Implementácie sa Odmena za Implementáciu môže dynamicky meniť na základe napredovania technológie, dodatočných požiadaviek či nepredvídateľných technických a komunikačných komplikácií, pričom tieto riziká treba zohľadniť a snažiť sa im intenzívnou vzájomnou spoluprácou zmluvných strán predchádzať.

  1.3.         Ak Poskytovateľ zistí, že je počas Implementácie potrebné vykonať úkony znamenajúce predpokladanej Odmeny za Implementáciu podľa Cenovej ponuky, postupuje nasledovne:

  a.            v prípade navýšenia o viac ako 10,01 % (vrátane), Poskytovateľ bezodkladne písomne ( postačí e-mailom ) informuje Objednávateľa, a to ešte pred realizáciou týchto úkonov, spolu s odôvodnením potreby navýšenia;

  v prípade, ak sa Objednávateľ písomne ( postačí e-mailom ) nevyjadrí k navýšeniu do 3 ( troch ) dní od oznámenia Poskytovateľa, Poskytovateľ preruší práce na realizácii Implementácie a nie je zodpovedný za dôsledky a prípadnú škodu spôsobenú týmto prerušením;

  v prípade, ak Objednávateľ neodsúhlasí navýšenie, je na uvážení Poskytovateľa

  (i)            či od Zmluvy odstúpi (pričom odovzdá Dielo v stave k dátumu oznámenia o potrebe navýšenia úkonov a má nárok na zaplatenie odmeny za zrealizované úkony na základe Vyúčtovacej faktúry za Implementáciu) alebo

  (ii)           Implementáciu dokončí v pôvodnom rozsahu, kedy však platí, že Poskytovateľ zodpovedá za Implementáciu len v zrealizovanej časti;

  Poskytovateľ je oprávnený vykonať presahujúce úkony až po rozhodnutí Objednávateľa;

  b.            v prípade navýšenia o 10,00 % alebo menej, Poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje ( postačí e-mailom ) Objednávateľa a tieto úkony zrealizuje (nevyžaduje sa schválenie navýšenia Objednávateľom).

  Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že pre účinnosť navýšenia Zmluvné strany neuzatvárajú písomný dodatok. Navýšenie je zohľadnené vo Vyúčtovacej faktúre za Implementáciu.

  Bod 1.3. sa opakuje primerane počas Implementácie.

  1.4.         Poskytovateľ v priebehu realizácie Diela informuje Objednávateľa o výške a rozsahu časového fondu, ktorý bol vyčerpaný, vychádzajúc z Cenového rámca podľa bodu 1.2 a predkladá Pracovné výkazy.

  2.            Odmena za Implementáciu zahŕňa aj Odmenu za Licenciu k Dielu.

  3.            Spôsob platenia Odmeny za Implementáciu je dojednaný v Cenovej ponuke, kedy v zásade platí rozdelenie na Zálohovú faktúru za Implementáciu a Vyúčtovacia faktúra za Implementáciu

  4.       Poskytovateľ má právo od Objednávateľa požadovať preddavkovú odmenu, a to aj opakovane (Zálohová faktúra za Implementáciu), ktorej suma a spôsob platenia vyplýva z Cenovej ponuky. Poskytovateľ začne s realizáciou konkrétnych úkonov až po zaplatení Zálohovej faktúry za Implementáciu. V prípade, ak Poskytovateľ na základe vlastného uváženia začne s realizáciou konkrétnych úkonov napriek porušeniu povinnosti Objednávateľ zaplatiť Zálohovú faktúru za Implementáciu riadne a včas, je Poskytovateľ kedykoľvek oprávnený prerušiť realizáciu konkrétnych úkonov až do okamihu zaplatenia Zálohovej faktúry za Implementáciu.

  1.           

  1.1.     Spôsob použitia Diela : akékoľvek

  1.1.1.     Objednávateľ nie je oprávnený dekompilovať, rozoberať, pokúšať sa o získanie zdrojového kódu alebo dešifrovať Dielo, vykonávať akékoľvek úpravy, adaptáciu, zlepšenie, zdokonalenie, preklad alebo odvodené dielo z Diela, analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad časti Diela zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Dielo podľa svojej potreby v rozsahu, ktorý nie je povolený právnymi predpismi ako také výnimky a obmedzenia majetkových práv autora k počítačovému programu, ktoré nie je možné zmluvne vylúčiť.

  1.1.2.     Objednávateľ ďalej nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Diela, distribuovať alebo linkovať Dielo na viacero zariadení alebo iné služby, alebo sprístupňovať Dielo po sieti alebo v inom prostredí, ktoré umožňuje prístup alebo používanie Diela z viacerých zariadení alebo viacerými používateľmi súčasne, verejne rozširovať originál Diela ani jeho rozmnoženinu prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním alebo nájmom, uviesť Dielo na verejnosti verejným vystavením originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo prenosom Diela, odstrániť, meniť, schovávať alebo znejasniť informácie o majetkových právach (vrátane upozornenia o autorských právach a ochranných známkach) Poskytovateľa alebo jeho pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií pre Dielo v rozsahu, ktorý nie je povolený právnymi predpismi ako také výnimky a obmedzenia majetkových práv autora k počítačovému programu, ktoré nie je možné zmluvne vylúčiť.

  1.1.3.     V prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú na poskytovaní akýchkoľvek servisných služieb Poskytovateľom Objednávateľovi vzťahujúcim sa k Dielu (vrátane údržby Diela) , platí, že počas doby poskytovania servisných prác a údržby Poskytovateľom, nesmie Objednávateľ akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Diela, t.j. najmä nie ho meniť, upravovať, dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať alebo inak disponovať, a to z dôvodu, že takéto úkony by objektívne spôsobili nemožnosť poskytovania servisných prác a údržby Poskytovateľom. Počas doby poskytovania servisných prác a údržby Poskytovateľom je Objednávateľ oprávnený len na užívateľské používanie Diela. V prípade porušenia obmedzenia Objednávateľa podľa tohto bodu, nezodpovedá Poskytovateľ za akékoľvek plnenie zo servisných prác a údržby, za akékoľvek vzniknuté vady, incidenty alebo Objednávateľovi vzniknutú škodu alebo ujmu; súčasne má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 5.000,00 EUR, pričom jeho nárok na náhradu škody v celom rozsahu nie je dotknutý.

  1.2.         Rozsah Licencie k Dielu : územne neobmedzená a vecne neobmedzená.

  1.3.         Nevýhradnosť Licencie k Dielu : nevýhradná podľa ustanovenia § 70 ods. 4 Autorského zákona.

  1.4.         Trvanie Licencie k Dielu : po dobu trvania majetkových práv autora.

  1.5.         Prechod a zánik Licencie k Dielu : zánikom Objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto Zmluvy na jeho právneho nástupcu.

  1.6.         Odplatnosť Licencie k Dielu : odmena za Licenciu k Dielu je súčasťou Odmeny za Dielo.

  1.7.         Nakladanie s Licenciou k Dielu : Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie k Dielu alebo postúpiť práva z Licencie k Dielu na postupníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

  1.7.1.     Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na (i) ovládané osoby Objednávateľa; (ii) Ovládajúce osoby Objednávateľa; (iii) osoby, vo vzťahu ku ktorým má Ovládajúca osoba Objednávateľa postavenie Ovládanej osoby alebo podobné postavenie; a (iv) osoby, v ktorej má Ovládajúca osoba Objednávateľa postavenie Ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie. Obmedzením podľa prvej vety nie je obmedzené oprávnenie Objednávateľa umožniť užívateľské používanie Diela osobami určenými Objednávateľom.

  1.7.2.     V prípade, ak Objednávateľ požiada Poskytovateľa o udelenie súhlasu, neudelenie súhlasu/nevyjadrenie sa Poskytovateľa na základe žiadosti Objednávateľa nezakladá fikciu udelenia súhlasu.

  2.            Rozsah Licencie k Dielu podľa bodu 1 sa aplikuje len na Dielo ako celok. Objednávateľ berie na vedomie obmedzenia vyplývajúce z licenčných podmienok licencií Odoo S.A. a používania hosting Odoo S.A.

  3.            Porušenie akejkoľvek povinnosti Objednávateľa podľa tohto článku OP sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

  4.            Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že je plne a bez obmedzenia oprávneným na výkon majetkových práv k Dielu alebo jeho časti a vysporiadal všetky nároky osôb, ktoré by mohli mať z titulu autorstva k Dielu, neporušuje autorské práva iných osôb k Dielu, alebo jeho časti.

  5.            Objednávateľovi vzniká právo používať Dielo v rozsahu Licencie k Dielu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu zaplatenia Odmeny za Dielo riadne ( vrátane všetkých preddavkových a vyúčtovacích faktúr) .

  6.            Poskytnutie Licencie k Dielu podľa tohto článku Zmluvy nezakladá pre Objednávateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k Dielu, s výnimkou práv a nárokov výslovne priznaných touto Zmluvou.

   

  Licencia k zdrojovému kódu

  7.            Rozsah Licencie k Dielu podľa bodov 1-6 tohto článku OP sa aplikuje aj na zdrojový kód (článok IV bod 12 týchto OP).

  8.            V prípade, ak po skončení Zmluvy dôjde k odovzdaniu zdrojového kódu podľa článku XX bod 6 týchto OP, aplikuje sa rozsah Licencie k Dielu podľa bodov 1-6 tohto článku OP.

  9.            V prípade porušenia povinností alebo obmedzení Objednávateľa podľa tohto článku OP má Poskytovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 5.000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, pričom jeho nárok na náhradu škody v celom rozsahu nie je dotknutý.

  1.              Objednávateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas na použitie obchodného mena Objednávateľa (vr. loga atď.), všeobecných informácií o Objednávateľovi a stručného základného popisu Diela pre referenčné a marketingové účely Poskytovateľa (najmä v prezentačných materiáloch, na webovom sídle a pod.). O použití informácií podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný vopred informovať Objednávateľa.

  2.              Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť predmet tejto Zmluvy v dôsledku omeškania Objednávateľa. V prípade omeškania Objednávateľa sa o daný počet dní omeškania predlžuje termín zodpovedajúceho plnenia Poskytovateľa.

  3.              Poskytovateľ je povinný po uzavretí Zmluvy určiť osobu projektového manažéra, ktorého právomoci sú nasledovné, ak nie je v Cenovej ponuke uvedené inak:

      a.             riadiť poskytovanie služieb podľa týchto OP za Objednávateľa na dennej báze,

      b.            schvaľovať projektový plán a jednotlivé iterácie,

      c.             schvaľovať predbežne vyčerpaný fakturovateľný časový fond po jednotlivých iteráciách,

      d.            schvaľovať objednávky a faktúry,

      e.             predkladať a schvaľovať návrhy na zmenové požiadavky a úpravy,

      f.              dohadovať podmienky realizácie plnenia,

      g.            zabezpečovať poskytovanie Súčinnosti osôb na strane Objednávateľa,

      h.            podpisovať zápisnice alebo iné ekvivalentné dokumenty dokladujúce plnenia služby a tiež schvaľoval report o predbežne     vyčerpanom fakturovateľnom časovom fonde po jednotlivých iteráciách,

      i.              podpisovať výsledky užívateľských testov po jednotlivých iteráciách.

  ČASŤ D 

  SPOLOČNÉ OSOBITNÉ USTANOVENIA 

   1.            Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Analýzy alebo procesu Implementácie vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Poskytovateľ ho môže písomne požiadať o vydanie Pokynu. Objednávateľ je povinný vydať písomný Pokyn do 3 pracovných dní odo dňa, kedy Poskytovateľ o vydanie Pokynu požiadal. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že neudelenie súhlasu Objednávateľa v lehote podľa druhej vety tohto bodu Zmluvy zakladá fikciu jeho udelenia.

  2.            Poskytovateľ je povinný písomne ( postačí e-mailom ) oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré pri vykonávaní Analýzy, počas procesu Vytvorenia a Implementácie Diela zistil alebo sa o nich dozvedel, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu Pokynov Objednávateľa. Ak však nedôjde k zmene Pokynov Objednávateľom, je Poskytovateľ povinný postupovať podľa pôvodných Pokynov Objednávateľa.

  3.            Poskytovateľ je pri plnení tejto Zmluvy povinný postupovať tak, aby jeho činnosťou nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa.Ak Objednávateľovi vznikne škoda v dôsledku porušenia povinností zo strany Poskytovateľa, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ, ​​Zmluvné strany sa dohodli, že suma náhrady škody, ktorú má zaplatiť Poskytovateľ Objednávateľovi, je limitovaná na sumu zodpovedajúcu Odmene, na ktorú by Poskytovateľ vznikol nárok v okamihu vzniku škody.

  4.            Poskytovateľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť Pokynov / Podkladov Objednávateľa, ak Poskytovateľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný písomne upozorniť, ak sú tieto Pokyny / Podklady Objednávateľa v rozpore s platnými právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu / použitím Podkladu. Ak nevhodné Pokyny / Podklady prekážajú v riadnom poskytovaní plnenia podľa týchto OP, je Poskytovateľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny Pokynov / Podkladov alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytovaní plnenia s použitím daných Pokynov / Podkladov. Po dobu, po ktorú bolo potrebné poskytovanie plnenia prerušiť, sa predlžuje lehota určená na ich poskytnutie. Ak Poskytovateľ splnil povinnosť upozorniť na nevhodnosť Pokynov (Podkladov) / rozpor s platnými právnymi predpismi, nezodpovedá za nemožnosť poskytovania plnenia za vady poskytnutého plnenia spôsobené nevhodnými Pokynmi / Podkladmi, ak Objednávateľ na aplikácii Pokynov / Podkladov písomne trval. Ak Poskytovateľ nesplnil povinnosť upozorniť na nevhodnosť Pokynov (Podkladov) / rozpor s platnými právnymi predpismi, zodpovedá za vady plnenia spôsobené použitím týchto Pokynov / Podkladov.

  1.            Po odovzdaní Výsledkov Analýzy, môže Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi Cenovú ponuku, ktorá v konkrétnej časti nahrádza pôvodnú Cenovú ponuku na konfiguračný projekt. V prípade akceptácie CP na customizačný projekt Objednávateľom, začne Poskytovateľ s procesom Implementácie podľa tejto časti OP. 

  2.        Poskytovateľ je oprávnený požadovať preddavkovú platbu Odmeny za Implementáciu ; v prípade, ak je podľa CP na customizačný projekt požadovaná záloha Odmeny za Implementáciu, Poskytovateľ začne s realizáciou Implementácie po úhrade zálohovej faktúry na sumu podľa danej cenovej ponuky, so splatnosťou do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry (ďalej len „ Zálohová faktúra za Implementáciu ). 

  1.            Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami, pričom Licencia k Dielu a Licencia k Analýze sa udeľuje odo dňa riadneho odovzdania Výsledkov Analýzy a/alebo Diela Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou za predpokladu zaplatenia príslušnej odmeny Poskytovateľa. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

  2.            Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od Zmluvy v prípadoch ustanovených týmito OP, ak:

      a.             Poskytovateľ poruší túto Zmluvu podstatným alebo nepodstatným spôsobom a neodstráni toto porušenie ani na základe dodatočnej výzvy Objednávateľa v lehote nie kratšej ako 30     pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa;

      b.            Objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom,

     c.             Objednávateľ nezaplatí akúkoľvek Odmenu Poskytovateľa podľa Zmluvy v lehote splatnosti napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Poskytovateľa s poskytnutím dodatočnej     lehoty, ktorá nebude kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia upozornenia;

     d.            Objednávateľ poruší Zmluvu nepodstatným spôsobom a neodstráni toto porušenie ani na základe dodatočnej výzvy Poskytovateľa v lehote nie kratšej ako 30 pracovných dní odo dňa     doručenia výzvy Poskytovateľa.

  3.            Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.

  4.            Objednávateľ je oprávnený v prípade použitia Referenčného Rozsahu prác vypovedať Zmluvu v 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi.

  5.            Ukončenie tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom sa nedotýka tých dojednaní, ktoré svojou povahou majú trvať aj po jej ukončení.

  1.       Po skončení tejto Zmluvy platí nasledovný postup:

  5.1.         V prípade, ak k dátumu účinnosti skončenia Zmluvy je Dielo zrealizované (po uplynutí Záručnej doby) : v prípade Odoo.sh, ak Objednávateľ písomne, v lehote do 6 mesiacov od účinnosti skončenia Zmluvy, požiada Poskytovateľa o odovzdanie zdrojového kódu a k dátumu doručenia tejto žiadosti Objednávateľa Poskytovateľovi je akákoľvek odmena Poskytovateľa podľa týchto OP riadne zaplatená, odovzdá Poskytovateľ Objednávateľovi zdrojový kód do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.

  5.2.         V prípade, ak k dátumu účinnosti skončenia Zmluvy nie je Dielo zrealizované: v prípade Odoo.sh, ak Objednávateľ písomne, v lehote do 6 mesiacov od účinnosti skončenia Zmluvy, požiada Poskytovateľa o odovzdanie zdrojového kódu a k dátumu doručenia tejto žiadosti Objednávateľa Poskytovateľovi je akákoľvek odmena Poskytovateľa, na ktorú k danému okamihu vznikol Poskytovateľovi nárok podľa týchto OP, riadne zaplatená, odovzdá Poskytovateľ Objednávateľovi zdrojový kód k dokončenej časti Diela do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.

  5.3.         V prípade, ak Poskytovateľ odovzdáva Objednávateľovi zdrojový kód, tento je úplný a aktuálny s označením časti a verzie Diela, ktorej sa týka. O odovzdaní a prevzatí zdrojového kódu bude medzi Zmluvnými stranami potvrdenie e-mailom.

  1.            Ak je to v Cenovej ponuke  uvedené, Zmluvné strany uzavreli Dohodu o mlčanlivosti, ktorej predmetom je zabezpečenie ochrany a mlčanlivosti o dôverných informáciách poskytnutých, resp. sprístupnených Zmluvnými stranami navzájom (ďalej len „ NDA “); NDA sa aplikuje aj na Zmluvu. V prípade, ak NDA nebola uzavretá, Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

  1.1.         Na účely tohto článku Zmluvy majú nasledovné pojmy tento význam:

  1.1.1.     „ Informácie “: akékoľvek a všetky skutočnosti, informácie, záznamy, podklady, dokumenty, materiály, listiny, analýzy, súbory, kompilácie, štúdie, správy, databázy, stratégie, plány, náčrty, postupy, obchodné metódy (všetko vrátane rozpracovaných verzií) , a to obchodnej, výrobnej, technickej, finančnej, prevádzkovej alebo inej povahy, poskytnuté ústne, písomne, vizuálne, poskytnutím prístupu k informáciám (napr. databáze) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, bez ohľadu na ich formu a nosič na ktorom sú zachytené (listinná forma, elektronická forma).

  1.1.2.     „ Dôverné informácie “:

   1.            všetky Informácie, ktoré (i) ktorákoľvek Zmluvná strana v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe poskytla, odovzdala, oznámila alebo sprístupnila druhej Zmluvnej strane v súvislosti so vzájomnou spoluprácou alebo (iI) ktorákoľvek Zmluvná strana prijala alebo získala v súvislosti so vzájomnou spoluprácou pred uzavretím tejto Zmluvy,
   2.             všetky Informácie, ktoré (i) ktorákoľvek Zmluvná strana v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe poskytla, odovzdala, oznámila alebo sprístupnila druhej Zmluvnej strane v súvislosti so vzájomnou spoluprácou alebo (ii) ktorákoľvek Zmluvná strana prijala alebo získala v súvislosti so vzájomnou spoluprácou po uzavretí tejto Zmluvy,
   3.              všetky Informácie, ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe alebo neboli Zmluvnými stranami zverejnené,
   4.             osobné údaje dotknutých osôb (vo vzťahu k Zmluvným stranám) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä, ktoré sa týkajú:
    • i.               obsahu Cenovej ponuky, bez ohľadu na to, či bola Objednávateľom akceptovaná v celom rozsahu;
    • ii.      vzájomnej spolupráce, výstupov/plnenia zo spolupráce/Zmluvy , práv a povinností  Zmluvných strán, dojednaných ich podmienok (vrátane Odmeny Poskytovateľa);
    • iii.     ktoré sa týkajú ktorejkoľvek Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie, obchodné, technické a výrobné plány, informácie o skladbe a kompozícii technológii a produktov, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane akéhokoľvek autorského diela, jeho dokumentácie, podkladov, zverejnených alebo oznámených myšlienok, spôsobom, systémov, konceptov, princípov alebo ideí autorského diela, podkladového materiálu, zdrojového kódu počítačového programu, strojového kódu počítačového programu);
    • iv.     ktoré sa týkajú obchodných partnerov / pracovníkov / zamestnancov / klientov (vrátane potenciálnych) ktorejkoľvek Zmluvnej strany;
    • v.           predmety duševného vlastníctva alebo predmety chránené právom priemyselného vlastníctva;
    • vi.      pre ktoré je stanovený právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti);
    • vii.        ktoré sú výslovne Zmluvnou stranou označené ako "dôverné", "confidential", alebo iným obdobným označením, z ktorého je zjavné, že sa jedná o Dôvernú informáciu.

  1.1.2.1. Za Dôverné informácie sa nepovažujú Informácie, ktoré:

   1.             sa stali verejnými už pred uzavretím Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;
   2.             sa stanú všeobecne a verejne dostupné po uzavretí tejto Zmluvy z iného dôvodu, ako z dôvodu porušenia povinností Zmluvy, čo musí byť preukázateľné;
   3.              majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti,
   4.             boli získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

  1.1.2.2. Za Dôvernú informáciu sa nepovažuje referencia o spolupráci Zmluvných strán na základe týchto OP.

  1.1.3.     „ Neoprávnená manipulácia “:

   1.     vyzradenie, poskytnutie, sprístupnenie alebo umožnenie prístupu k Dôverným informáciám tretej osobe v rozpore s podmienkami týchto OP,
   2.        zverejnenie, poskytnutie, odovzdanie, oznámenie, sprístupnenie Dôverných informácií Stranou tretím osobám v rozpore s týmito OP,
   3.         použitie Dôverných informácii Zmluvnou stranou mimo rámca spolupráce/rokovaní o vzájomnej spolupráci,
   4.        zneužitie, strata, zničenie, znehodnotenie, odcudzenie alebo poškodenie Dôverných informácií alebo hmotných nosičov zachytávajúcich Dôverné informácie zapríčinené Zmluvnou stranou,
   5.        porušenie iných povinností chrániť Dôverné informácie podľa týchto OP.

  1.2.         Zmluvné strany vyhlasujú nasledujúce skutočnosti:

  1.2.1.     Zmluvné strany výslovne označujú Dôverné informácie za dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka a prejavujú vôľu ich utajovať a vyžadujú ich utajovanie.

  1.2.2.     Dôverné informácie obsahujú aj skutočnosti takej povahy, že sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle ustanovení § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

  1.2.3.     Dôverné informácie obsahujú aj informácie a postupy tvoriace know-how.

  1.2.4.     Ak Dôverné informácie zahŕňajú aj predmety duševného vlastníctva alebo predmety chránené právom priemyselného vlastníctva, ich sprístupnenie druhej Zmluvnej strane pre potreby tejto Zmluvy nemožno v žiadnom prípade považovať za udelenie licencie, alebo sublicencie, alebo iného povolenia alebo súhlasu na použitie takýchto predmetov duševného alebo priemyselného vlastníctva.

  1.3.         Strany skutočnosti uvedené v bode 1.2. tohto článku OP berú na vedomie a zaväzujú sa Dôverným informáciám poskytovať príslušnú ochranu a zdržať sa Neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami. Za týmto účelom sa Zmluvné strany dohodli tak ako je uvedené ďalej.

  1.3.1.     Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť ochranu a utajenie Dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií aj u svojich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.

  1.3.2.     Zmluvné strany sa zaväzujú nepoužiť Dôverné informácie v rozpore s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že účelom použitia Dôverných informácií je plnenie Zmluvy.

  1.3.3.     Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť, neodovzdať, neoznámiť alebo nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej tretej strane, resp. osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou prípadu ich poskytnutia /odovzdania /oznámenia/ sprístupnenia:

   1.         odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov) , ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou;
   2.          ovládanej osobe Zmluvnej strany, ovládajúcej osobe Zmluvnej strany, osobe, vo vzťahu ku ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládanej osoby alebo podobné postavenie a osobe, v ktorej má ovládajúca osoba Strany postavenie ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie, pričom uvedené osoby budú mať vo vzťahu k ochrane Dôverných informácií rovnaké povinnosti ako Zmluvné strany;
   3.       zamestnancom a subdodávateľom Zmluvnej strany, ak sa zamestnanec alebo subdodávateľ podieľa na plnení pri vzájomnej spolupráci Zmluvných strán, a ak je to potrebné pre účely plnenia povinností Zmluvnej strany pri vzájomnej spolupráci Zmluvných strán, pričom zamestnanec alebo subdodávateľ musí byť viazaný minimálne rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných informácií, ako sú viazané Zmluvné strany podľa Zmluvy;
   4.         súdu, ak sa Zmluvná strana rozhodne uplatniť práva zo Zmluvy resp. práva týkajúcej sa spolupráce Zmluvných strán prostredníctvom žaloby alebo orgánom verejnej moci, prípade orgánom činným v trestnom konaní,
   5.           za účelom plnenia zákonných povinností ktorejkoľvek zo Zmluvných strán.

  1.3.4.     Zmluvná strana sa zaväzuje písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku konfliktu záujmov medzi nimi.

  1.3.5.     Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať a prijať zodpovedajúce technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na ochranu Dôverných informácií, ktoré im boli alebo im budú poskytnuté, sprístupnené, pred neoprávnenou manipuláciou s nimi, minimálne však také opatrenia, ktoré sú porovnateľné s opatreniami aké dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

  1.3.6.     Zmluvné strany berú na vedomie, že ich zodpovednosť za dodržiavanie povinností dohodnutých v tomto článku OP vzniká a trvá bez ohľadu na skutočnosť, v akom rozsahu dôjde k realizácii plnenia na základe týchto OP.

  1.3.7.     Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že berú na vedomie a súhlasia s tým, že všetky záväzky a povinnosti podľa tohto článku OP sa na nich vzťahujú aj ako na účastníka zmluvných vzťahov týkajúcich sa akejkoľvek spolupráce s druhou Zmluvnou stranou. V prípade, ak bude účastníkom spolupráce so Zmluvnou stranou iný subjekt ako druhá Zmluvná strana (napr. v dôsledku zmeny právnej formy, zmeny spôsobu výkonu podnikateľskej činnosti napr. z fyzickej osoby-podnikateľa na obchodnú spoločnosť alebo naopak, a podobne), vzťahujú sa povinnosti Zmluvných strán podľa tohto článku OP v celom rozsahu na subjekt, ktorý bude účastníkom konkrétneho zmluvného vzťahu týkajúceho sa spolupráce. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť plnenie povinností a dodržiavanie záväzkov podľa tohto článku OP aj účastníkom spolupráce so Zmluvnými stranami, za čo zodpovedajú rovnako akoby ich mali plniť sami.

  1.3.8.     Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane každú Neoprávnenú manipuláciu s Dôvernými informáciami na svojej strane alebo inou osobou ihneď potom, ako túto skutočnosť zistí a zaväzuje sa vyvinúť v spolupráci s druhou Zmluvnou stranou maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky takejto Neoprávnenej manipulácie, aby sa zabránilo ďalšej Neoprávnenej manipulácii a tiež sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu Dôverných informácií v zmysle tohto článku OP.

  1.4.         Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tohto článku OP trvajú aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a to bez časového obmedzenia.

  1.5.         V prípade porušenie povinnosti Zmluvnej strany podľa bodu 1.3. tohto článku OP má druhá Zmluvná strana nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 5.000,00 EUR. Nárok na náhradu škody v celom rozsahu nie je dotknutý.

  1.6.         V prípade porušenie povinnosti Zmluvnej strany podľa bodu 1.3 tohto článku OP má druhá Zmluvná strana právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

  2.            Poskytovateľ pri poskytovaní plnení podľa Zmluvy nebude spracúvať osobné údaje, ktorých prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia GDPR je Objednávateľ, a to ani vo vlastnom mene, ani v mene Objednávateľa. V prípade náhodného stretu s osobnými údajmi Objednávateľa, pri poskytovaní plnení podľa Zmluvy, sa Poskytovateľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v zmysle ustanovení Nariadenia GDPR. Zároveň Poskytovateľ vyhlasuje, že všetci zamestnanci a spolupracovníci Poskytovateľa boli poučení o ich povinnostiach, vrátane povinnosti  zachovávať mlčanlivosť. 

  1.            Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.4.2024 a sú zverejnené na Webovej stránke https://www.26house.com.

  2.       Právne vzťahy neupravené týmito OP, ktoré vznikli uzavretím Zmluvy sa spravujú najmä ustanoveniami OP, Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Všetky spory vznikajúce z týchto OP a v súvislosti s nimi budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

  3.            Od týchto OP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

  4.           Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto OP, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie OP. Zmena je účinná zverejnením OP na Webovej stránke, neaplikuje sa však na už účinnú Zmluvu. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových OP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné OP.

  5.      Žiadne neuplatnenie ani žiadne omeškanie ktorejkoľvek Zmluvnej strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva, opravného prostriedku, právomoci alebo privilégia tejto Zmluvnej strany podľa OP a žiadny priebeh jednaní medzi Zmluvnými stranami sa nebude interpretovať ani nebude znamenať ich zrieknutie sa, ako ani uplatnenie jedného práva alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva, opravného prostriedku, právomoci alebo privilégia nezabráni akémukoľvek inému alebo ďalšiemu jeho uplatneniu, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva, opravného prostriedku, právomoci alebo privilégia. Žiadne zrieknutie sa porušenia ktorejkoľvek z podmienok OP ani akéhokoľvek neplnenia podľa OP sa nebude považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia alebo neplnenia a v žiadnom prípade sa nedotkne ostatných podmienok OP.

  6.       Neplatnosť alebo neúčinnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto OP nebude mať za následok neplatnosť a neúčinnosť ostatných ustanovení OP okrem prípadov, ak by neplatné alebo neúčinné ustanovenia nemohli byť od ostatných ustanovení OP oddelené bez toho, aby to (i) spôsobilo neplatnosť celých OP, a/alebo (ii) spôsobilo nenaplnenie / zmarenie účelu OP, ktorým je definitívne vysporiadanie vzájomných nárokov Zmluvných strán vo vzťahu k nárokom, ktoré sú predmetom urovnania podľa OP. V takom prípade urobia Zmluvné strany všetky nevyhnutné kroky k nahradeniu vadného ustanovenia OP platným a účinným ustanovením tak, aby jeho účel a obsah v najvyššej možnej miere zodpovedal pôvodnému ustanoveniu a cieľu OP.

  7.         Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky také okolnosti, ktoré sú mimo kontroly a dosahu Zmluvných strán, ako sú napríklad, vojna, povstanie, požiar, výbuchy prírodné sily, ako aj iné okolnosti, predstavujú vyššiu moc, ktorá oslobodzuje Zmluvné strany od výkonu ich záväzkov a povinností na základe Zmluvy a/alebo týchto OP, ak výkon takýchto záväzkov je možný len za nadmerne vysokých výdavkov, ako aj zo záväzkov platiť kompenzáciu. Po skončení tejto okolnosti ospravedlnená Zmluvná strana bude ihneď pokračovať v plnení všetkých povinností, ktorých plnenie bolo touto okolnosťou prerušené. Ak by táto okolnosť trvala viac ako 2 ( dva ) mesiace, môžu sa Zmluvné strany dohodnúť na ukončení Zmluvy. Za vyššiu moc sa pre účely Zmluvy a týchto OP nepovažujú akékoľvek priame alebo nepriame zásahy štátnych orgánov.

  8.        OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia OP aj v inom ako slovenskom jazyku platí, že ich znenie vyhotovené v slovenskom jazyku sa použije ako rozhodné jazykové znenie a len toto znenie je právne záväzné pre Zmluvné strany. Znenie vyhotovené v akomkoľvek inom jazyku nie je právne záväzné pre Zmluvné strany a má len charakter informatívneho prekladu obsahu OP vyhotovených v slovenskom jazyku.

   

  Platné od 15.04.2024