Súhlas so zasielaním newsletterov


Súhlas so zasielaním reklamných materiálov

1. Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas, aby mi spoločnosť 26HOUSE s.r.o. , so sídlom Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislavy , Slovenská republika , IČO 47 726 890 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 98187/B, kontaktné údaje: info@26house.com +421 (0)2/4552 9902 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zasielala všeobecné reklamné (marketingové) oznámenia o produktoch a službách Prevádzkovateľa a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa , a to na e-mailovú adresu, ktorú som poskytol.

2. Dotknutá osoba vložením a odoslaním e-mailovej adresy na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.26house.com udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:
a. v rozsahu e-mailovej adresy,
b. na účely zasielania všeobecných reklamných (marketingových) oznámení o produktoch a službách Prevádzkovateľa a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa, a to na e-mailovú adresu, ktorú som poskytol.

3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Poučenie:


1. Prevádzkovateľ je voči Dotknutej osobe v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona, t.j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ
a spracúva OÚ vo vlastnom mene.

2. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa OÚ spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (čl. 13 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. d) Zákona):
Nespracúva na tomto základe.

3. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (čl. 13 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR
a § 19 ods. 1 písm. e) Zákona):
a. externý poskytovateľ marketingových služieb ,
b. externý poskytovateľ obchodných služieb ,
c. externý spolupracovník.

4. Informácia o tom, či Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (čl. 13 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 1 písm. f) Zákona):
Prevádzkovateľ nezamýšľa takýto prenos.

5. Vymedzenie, či ide o zákonnú/zmluvnú požiadavka/ požiadavku potrebnú na uzavretie zmluvy/povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje/možné následky neposkytnutia osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. e) Zákona):
Dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Možné následky neposkytnutia: neposkytnutie osobných údajov spôsobí, že Dotknutej osobe nebudú zasielané určené materiály a informácie.

6. Doba spracúvania osobných údajov (čl. 13 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. a) Zákona):
Po dobu 5 (piatich) rokov alebo do odvolania súhlasu.


7. Právo Dotknutej osoby požadovať od Prevádzkovateľa prístup k OÚ týkajúcich sa Dotknutej osoby,
o práve na opravu OÚ , o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na obmedzenie spracúvania OÚ ,
o práve namietať spracúvanie OÚ , ako aj o práve na prenosnosť OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. b) Zákona):
Dotknutá osoba má voči Prevádzkovateľovi nasledovné práva vo vzťahu k OÚ:

a. Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby : Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
· účele spracúvania osobných údajov,
· kategórii spracúvaných osobných údajov,
· identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
· dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
· práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
· práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 alebo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa ustanovenia čl. 77 Nariadenia GDPR,
· zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
· existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ustanovenie čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a ustanovenia § 28 ods. 1 a 4 Zákona (v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu).
Prevádzkovateľ poskytne kópiu OÚ, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

b. Právo na opravu osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Prevádzkovateľ má právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osoby do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania.

V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej má Prevádzkovateľ právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musí vysvetliť dôvod odmietnutia a právo Dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

c. Právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov : Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak
· OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
· Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie OÚ
· Dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ,
· OÚ sa spracúvajú nezákonne,
· je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Nariadenia GDPR, Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
· sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Predchádzajúce dve vety sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
· na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
· na splnenie povinnosti podľa Nariadenia GDPR, Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
· z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
· na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
· na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie OÚ, ak
· Dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
· spracúvanie OÚ je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
· Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
· Dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže OÚ Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

d. Právo namietať spracúvanie osobných údajov : Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.

e. Právo na prenosnosť osobných údajov : Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú
a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo platí ak:
· sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a
· sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami

Prevádzkovateľ má lehotu na prenos údajov 1 mesiac, je možné ju predĺžiť o 2 mesiace v prípade, že je prenos zložitý. Musí o tom informovať Dotknutú osobu a odôvodniť, prečo nastalo predĺženie lehoty. V prípade, že kroky na prenos Prevádzkovateľ, musí informovať Dotknutú osobu prečo tak neučinil a o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu.

8. Právo Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ (čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. c) Zákona):
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

9. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona alebo sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR (čl. 13 ods. 2 písm. d) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. d) Zákona):
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore Nariadením GDPR.

Dotknutá osoba má právo podať na Úrad ochrany osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie Nariadenia GDPR, Zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany OÚ.

Návrh na začatie konania musí obsahovať:
· meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
· označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
· predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
· dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
· kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo Dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala Dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania bude uverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl. 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia GDPR a § 19 ods. 2 písm. f) Zákona):
Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie .
https://www.26house.com/