OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 26HOUSE S.R.O.
          

 

Společnost 26HOUSE s. r. o. , se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 , Česká republika, IČO 06695256, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 286242 (dále jen „Poskytovatel“), vydává následující obchodní podmínky pro zpřístupnění a používání Díla (dále jen „OP“):

 

Článek I

Definice základních pojmů

 

Mimo výrazů použitých v úvodu těchto OP a v dalších ustanoveních těchto OP, mají následující výrazy níže uvedené významy uvedené významy:

 

1.             Autorský zákon“: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů.

2.             Cena Díla“: odměna, která náleží Poskytovateli za zpřístupnění Díla Objednavateli.

3.             Cena Servisních služeb“: odměna, která náleží Poskytovateli za poskytnutí Servisních služeb.

4.             Ceník“: dokument obsahující aktuálně platné Ceny Díla a Ceny Servisních služeb. Aktuální Ceník je zveřejněný na Webové stránce.

5.             Cloud třetí osoby“: cloudový server, zabezpečený třetí osobou, odlišnou od Poskytovatele a společnosti Odoo S.A.

6.             Dílo“: softwarová aplikace – standardní modul Poskytovatele, jehož podrobná specifikace a funkcionality jsou vymezené na Webové stránce.

7.             Dokumentace“: konfigurační anebo uživatelská příručka k Dílu, anebo jiná dokumentace k Dílu určená Poskytovatelem.

8.             Incident”: neplánované přerušení, snížení kvality Díla, neočekávané a neodkladné problémy a chybové stavy Díla.

9.             Incident management”: správa a řízení Incidentů jako postup činností s cílem obnovy služeb v co nejkratším čase po Incidentu.

10.           Konto“: virtuální prostor, ke kterému má výlučný přístup Objednavatel prostřednictvím Webové stránky.

11.           Licence“: souhlas Poskytovatele udělený Objednavateli na užívání Díla v rozsahu a způsobem uvedeným v článku IV těchto OP.

12.            „Občanský zákoník  “: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.           Objednavatel“ osoba, která si postupem specifikovaným v těchto OP závazně objednala vybrané Dílo od Poskytovatele.

14.           Objednávkový formulář“: formulář pro objednávky konkrétního Díla a/anebo Servisních služeb Objednavatelem od Poskytovatele, a to prostřednictvím Webové stránky.

15.           Odoo S.A.“: společnost Odoo S.A., so sídlem Chaussée de Namur, 40, 1367 Grand-Rosière, Belgické Království, VAT: BE0477472701.

16.           Odoo.sh“: cloudový server zabezpečený a provozovaný společností Odoo S.A.

17.           On-premise“: způsob zpřístupnění Díla na technických zařízeních Objednavatele.

18.           Prostředí“: Objednavatelem určené prostředí, ve kterém Poskytovatel zpřístupní konkrétní Dílo. Poskytovatel zpřístupní Dílo Objednavateli On-premise, prostřednictvím Odoo.sh anebo na Cloudu třetí osoby.

19.           Registrační formulář“: formulář dostupný na Webové stránce, který slouží na registraci Objednavatele.

20.           Servisní služby“: jsou servisní služby poskytnuté Poskytovatelem v rozsahu a způsobem podle článku VII těchto OP.

21.           Smluvní strany“: Poskytovatel a Objednavatel společně.

22.           Webová stránka“: internetová stránka Poskytovatel  https://www.26house.com/  .

 

Článek II

Předmět Smlouvy

 

1.             Těmito OP se řídí všechny závazkové vztahy všechna vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, které vznikla nebo souvisí s uzavřením smlouvy o zpřístupnění Díla (dále jen „Smlouva“).

2.             Uzavřením Smlouvy se:

            a.           Poskytovatel zavazuje:

                        i.            Zpřístupnit Objednavateli Dílo v Prostření určeném Objednavatelem a umožnit Objednavateli používání Díla způsobem podle této Smlouvy a udělit mu Licenci k Dílu na období trvání                                                 Smlouvy , a

                        ii.           V případě, že je součástí objednávky i poskytování Servisních služeb, poskytnout tyto služby Objednavateli v rozsahu jím objednaném,

            b.           Objednavatel se zavazuje:

                        i.            Používat Dílo výlučně v rozsahu Licence k Dílu;

                        ii.           Zaplatit Poskytovateli Cenu Díla v částce určené v Ceníku a/anebo Cenu Servisních služeb.

 

Článek III

Uzavření Smlouvy a objednávky

 

1.             Smluvní strany uzavírají Smlouvu elektronickou formou způsobem a na základě podmínek upravených v těchto OP, a to vyplněním Registračního formuláře Objednavatelem a jeho odesláním Poskytovateli stiskem tlačítka „Vytvořit účet“ na konci Registračního formuláře. Tímto krokem Objednavatel zároveň potvrzuje, že si přečetl, rozumí a v celém rozsahu souhlasí se zněním OP a Ceníkem, právy a povinnostmi Smluvních stran. Konkrétní objednávku realizuje Objednavatel vyplněním a odesláním Objednávkového formuláře Poskytovateli.

2.             Objednavatel je povinen vyplnit všechny povinné údaje uvedené v Registračním formuláři a odesláním formuláře podle bodu 1 těchto OP potvrzuje a zaručuje, že tyto údaje jsou správné, úplné, pravdivé a aktuální.

3.             Součástí Registračního formuláře je znění těchto OP a Ceník, se kterými je Objednavatel povinen se důkladně seznámit a současně je oprávněn si tyto stáhnout kliknutím na odkaz na „Obchodní podmínky“ na konci Registračního formuláře; aktuálně účinné znění je vždy uveřejnění i na Webové stránce. Tímto krokem Objednavatel zároveň potvrzuje, že si přečetl, rozumí a v celém rozsahu souhlasí se zněním OP a Ceníkem, právy a povinnostmi Smluvních stran.

4.             Souhlas s těmito OP a Ceníkem Objednavatel potvrdí současně i zaškrtnutím určeného políčka v Objednávkovém formuláři na Webové stránce, čímž potvrzuje, že souhlasí se zněním OP a Ceníkem Tímto krokem Objednavatel zároveň potvrzuje, že si přečetl, rozumí a v celém rozsahu souhlasí se zněním OP, Ceníkem a právy a povinnostmi Smluvních stran. Bez potvrzení souhlasu s těmito OP a Ceníkem postupem podle první věty tohoto bodu není možné Objednávkový formulář odeslat.

5.             Po vyplnění a zaslání Registračního formuláře je Objednavatel přesměrovaný na Objednávkový formulář. Při vyplnění Objednávkového formuláře je Objednavatel povinen učinit výběr z více možností nabízených Poskytovatelem:

            a.           výběr konkrétního Díla z nabídky Poskytovatele na Webové stránce,

            b.           výběr konkrétní verze Odoo Enterprise,

            c.            výběr Prostředí (On-premise, Odoo.sh, Cloud třetí osoby),

            d.           výběr způsobu instalace Díla (Objednavatelem anebo Poskytovatelem za úplatu v Ceníku),

            e.           výběr rozsahu Servisních služeb (konkrétního Balíku).

6.             Objednávkový formulář odeslaný podle předcházejícího bodu představuje závaznou objednávku Objednavatele vůči Poskytovateli ve vztahu ke konkrétnímu Dílu a/anebo Servisním službám; bližší popis konkrétního Díla a jeho funkcí je na Webové stránce.

7.             Objednavatel je oprávněn zadat objednávku Poskytovateli i jiným způsobem, zejména e-mailem, telefonicky a/nebo osobně. V takovém případě Poskytovatel zašle Objednavateli cenovou nabídku a OP na jím uvedenou e-mailovou adresu spolu s odkazem na webovou stránku, jehož prostřednictvím Objednavatel potvrdí cenovou nabídku Poskytovatele. Kliknutím na odkaz bude Objednavatel přesměrován na webovou stránku, na které elektronicky podepíše svoji objednávku. Elektronickým podepsáním objednávky a kliknutím na tlačítko „Přijmout a podepsat online“ se mezi Smluvními stranami uzavírá Smlouva a Objednavatel souhlasí s OP.

8.             Po zpřístupnění Díla v Prostředí určeném Objednavatelem zpřístupní Poskytovatel Objednavateli i Dokumentaci Díla.

 

Článek IV

Licenční podmínky k Dílu

 

1.             Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách poskytnutí Licence k Dílu:

            1.1.         Způsob použití Díla  : Objednavatel je oprávněn Dílo používat k účelům, ke kterým je určené a v rozsahu pro potřeby Objednavatele na základě jemu udělené Licence. Objednavatel není                                             oprávněn dekompilovat, rozebírat, pokoušet se o získáních zdrojového kódu anebo dešifrovat Dílo, vykonávat jakékoliv úpravy, přizpůsobení, zlepšení, zdokonalení, překlad anebo odvozené dílo                                 z Díla, analyzovat, měnit, upravovat a doplňovat, rozmnožovat, zpracovávat, upravovat, distribuovat, vyhotovovat překlad části Díla ze strojového kódu do zdrojového kódu, ani volně modifikovat,                             ani přizpůsobovat Dílo podle své potřeby, distribuovat anebo linkovat Dílo na více zařízení anebo jiné služby, anebo zpřístupňovat Dílo po síti anebo v jiném prostředí, které umožňuje přístup anebo                           používání Díla z více zařízení anebo více uživateli současně, odstraňovat, měnit, schovávat anebo upravovat informace o majetkových právech (včetně upozornění o autorských právech a                                             ochranných známkách) Poskytovatele anebo jeho přidružených společnostech, partnerech, dodavatelích anebo poskytovatelích licencí pro Dílo, anebo jinak upravovat Dílo; a to přímo sám anebo                             nepřímo prostřednictvím třetích osob. Objednavatel není oprávněn přezkoumávat ani testovat funkčnost Díla, za účelem zjištění principů, na kterých bylo Dílo vytvořené, resp. kterýkoliv jeho prvek.

            1.2.         Rozsah Licence k Dílu  : územně neomezená a věcně omezená. Licence k Dílu je omezená jen na jeden server produkční instalace Odoo Enterprise anebo Odoo Community. Poskytovatel uděluje                             Licenci k Dílu i pro interní testovací účely, a to na 1 (jeden) testovací a/anebo vývojový server Objednavatele.

            1.3.         Nevýhradnost Licence k Dílu  : nevýhradní podle ustanovení § 2362 Občanského zákoníku.

            1.4.         Trvaní Licence k Dílu  : časově neomezená.

            1.5.         Přechod a zánik Licence k Dílu  : zánikem Objednavatele nepřechází práva a povinnosti z těchto OP na jeho právního nástupce.

            1.6.         Úplata za Licenci k Dílu  : odměna za Licenci je součástí Ceny Díla.

            1.7.         Nakládání s Licencí k Dílu  : Objednavatel není oprávněn udělit třetí osobě souhlas s použitím Díla v rozsahu udělené Licence k Dílu ani postoupit práva z Licence k Dílu na postupníka bez                                         přechozího písemného souhlasu Poskytovatele. Požádá-li Objednavatel Poskytovatele o udělení, neudělení souhlasu / nevyjádření se Poskytovatele k žádosti Objednavatele nezakládá fikci                                     udělení souhlasu. Udělený souhlas Poskytovatele je kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odvolatelný.

2.           Poskytnutí Licence k Dílu podle tohoto článku OP nezakládá Objednavateli žádné vlastnické právo, ani právo duševního vlastnictví anebo právo průmyslového vlastnictví k Dílu, s výjimkou práv a                                 nároků výslovně udělených těmito OP.

3.           Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že je plně a bez omezení oprávněným k výkonu majetkových práv k Dílu anebo jeho časti a vypořádal všechny nároky osob, které by mohly mít z titulu autorství                     k Dílu, neporušuje autorská práva jiných osob k Dílu, anebo jeho části.

4.           Objednavateli vzniká právo používat Dílo v rozsahu Licence k Dílu od momentu jeho zpřístupnění ve smyslu těchto OP za předpokladu zaplacení Ceny Díla.

5.           Porušení podmínek Licence podle tohoto článku Smlouvy Objednavatelem je považováno za podstatné porušení povinností Objednavatele.

6.           Tímto článkem IV se řídí i práva Objednatele k jakékoliv nové funkcionalitě Díla vyvinuté v rámci poskytování Servisních služeb.

 

Článek V

Cena Díla a platební podmínky

 

1.             Aktuální Ceník je přístupný na Webové stránce. Odsouhlasením těchto OP Objednavatel prohlašuje, že se s Ceníkem řádně seznámil a tento bezvýhradně akceptuje.

2.             Cena Díla je stanovená částkou podle aktuálního Ceníku a platí se jednorázově.

3.             Cenu Díla je možné uhradit platební kartou prostřednictvím platební brány, PayPal anebo převodem na účet.

4.             Objednavatel je povinen uvést platební údaje, požadované Poskytovatelem.

5.             V případě, že dojde ke změně údajů Objednavatele, které jsou nutné pro vystavení faktury, oproti údajům původně uvedeným v Registračním formuláři, je Objednavatel povinen bez zbytečného odkladu                     tyto změny písemně oznámit Poskytovateli prostřednictvím svého Konta.

6.             Cena Díla se považuje za řádně a včas zaplacenou Objednavatelem až dnem připsání celé vyfakturované částky na účet Poskytovatele.

 

Článek VI

Odpovědnost za vady Díla

 

1.             Poskytovatel odpovídá a zaručuje Objednavateli, že Dílo bude ke dni jeho zpřístupnění funkční, bude mít požadovanou odbornou úroveň a bude odpovídat účelu, kterému má sloužit. Poskytovatel                         poskytuje záruku na Dílo na dobu 30 (třicet) kalendářních dní (dále jen „Záruční doba“), která plyne od zpřístupnění Díla Objednavateli v jím určeném Prostředí. Poskytovatel odpovídá za vady, které má Dílo             v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednavatele ve smyslu těchto OP, a to i v případě, kdy se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku (skryté vady). Za vady Díla podle těchto OP se                     nepovažují tzv. bugs.

2.             Poskytovatel neodpovídá za vady funkčnosti Díla, které:

            a.           vznikly v důsledku postupu Objednavatele v rozporu s Dokumentací Díla, určenou pro používání Díla, resp. jeho části,

            b.           spočívají v nedostatcích mimo rámec jeho plnění podle Smlouvy (především hardwarové chyby třetích stran, nedostupnost zdrojových kódů a služeb poskytovaných třetími stranami, například moduly                         Odoo S.A., infrastruktura Objednavatele),

            c.            byly způsobené událostí, za kterou odpovídá třetí osoba,

            d.           byly způsobené neodvratitelnou okolností.

3.             Pokud má Dílo vady, s výjimkou vad uvedených v bodě 2 tohoto článku OP, Objednavatel tyto vady písemně oznámí Poskytovateli (dále jen „Oznámení vad“). Oznámení vad Poskytovatel bezodkladně                     písemně potvrdí.

4.             Volbu nároku, který si Objednavatel ve vztahu k vadě uplatňuje a přiměřenou lhůtu, ve které má Poskytovatel poskytnout zvolené plnění oznámí Objednavatel Poskytovateli:

            a.           v Oznámení vad, anebo

            b.           písemně do 2 (dvou) pracovních dní po zaslání tohoto oznámení Poskytovateli, případně od posouzení a charakteru Vady Poskytovatelem, pokud je k tomuto posouzení potřebná součinnost                                 Poskytovatele.

5.             Pokud po přezkoumání vady Díla Poskytovatel zjistí, že jde o vadu Díla, kterou způsobil Poskytovatel, zavazuje se začít s odstraňováním vad Díla do 2 (dvou) pracovních dní ode dne potvrzení vad                         Poskytovatelem a vady odstranit ve lhůtě přiměřené podle rozhodnutí Poskytovatele.

6.             Pokud se ukáže, že vada Díla anebo jeho časti je neodstranitelná, může Objednavatel :

            a.           Požadovat slevu z Ceny Díla,

            b.           od Smlouvy odstoupit, a to jen v případě, pokud na úmysl od Smlouvy odstoupit Poskytovatele v Oznámení vad anebo v oznámení volby nároku předem upozornil.

7.             V případě, že Objednavatel požaduje slevu z Ceny Díla, se Smluvní strany dohodly, že při určení výše slevy bude zohledněn i význam Díla, resp. jeho části pro hospodářskou anebo podnikatelskou činnost             Objednavatele.

8.             Poskytovatel není povinen nahradit Objednavateli jakékoliv výdaje, které Objednavateli vzniknou v souvislosti s poskytnutím součinnosti Poskytovateli při odstraňovaní vad Díla.

9.             Smluvní strany se vysloveně dohodly, že při vadách Díla platí přednostně ustanovení tohoto článku OP před jakýmikoliv dispozitivními ustanoveními právní úpravy.

 

Článek VII

Servisní služby Díla

 

1.             Poskytovatel se zavazuje k poskytování Servisních služeb Objednateli, v závislosti na konkrétní objednávce Objednavate le ve formě předplacených balíků, jejichž cena a časový rozsah je uveden                         v Ceníku na Webové stránce Poskytovatele (dále jen „Balík“).

2.             Poskytovatel poskytuje Servisní služby:

            a.           podpory a údržby v následujícím rozsahu:

                        i.            vývoj nových funkcí Díla,

                        ii.           e-mail a telefonická podpora,

                        iii.          podpora s hlášením Incidentů v předvoleném systému na server Odoo S.A.,

                        iv.          odstraňování Incidentů,

            b.           instalační a konfigurační v následujícím rozsahu:

                        i.            instalace, konfigurace Díla a nastavení Prostředí, testování, UAT

                        ii.           úpravy formulářů, reportů a pracovních postupů,

                        iii.          aktualizace Díla anebo software Odoo S.A.,

                        iv.          podpora dodatečné migrace dat,

                        v.           instalace a migrace Díla na novou verzi (deployment),

            c.            školící a tréninkové v následujícím rozsahu:

                        i.            uživatelské školení a konzultace,

                        ii.           technické a programátorské školení.

3.             Poskytovatel poskytuje Servisní služby podpory a údržby k Dílu za nasledujících podmínek :

            ·            Odezva na požadavky do 2 pracovních dní,

            ·            Odstranění vad v přiměřené lhůtě podle rozhodnutí Poskytovatele.

4.             Servisní služby poskytuje Poskytovatel v pracovní dny (dle českého kalendáře) v čase od 09:00 hodin do 17:00 hodin.

5.             Objednavatel bere na vědomí, že doba řešení, uvedená výše (v tabulce[BN |  SML1]  neobsahuje:

            a.           obnovu hardwarových zařízení (HW),

            b.           obnovu operačního systému (OS) a konektivity,

            c.            řešení požadavku na změnu a/anebo rozšíření funkcionalit Díla,

            d.           řešení Incidentů, které nejsou způsobené Poskytovatelem.

6.             Objednavatel bere na vědomí, že rozsah služby Incident management je omezený na prvotní analýzu až do fáze identifikace pravděpodobné příčiny Incidentu. Uvedené platí v případě, pokud se vzhledem             ke zjištěním při prvotní analýze předpokládá, že Incident je způsobený třetími stranami, dodavateli, uživateli Objednavatele anebo jinými IT systémy Objednavatele.

7.             Místem poskytování Servisních služeb je především sídlo Poskytovatele a/anebo sídlo Objednavatele. Poskytovatel bude poskytovat Servisní služby prioritně prostřednictvím vzdáleného přístupu.

8.             Objednavatel bere na vědomí, že v čase poskytování Servisních služeb Poskytovatelem je možné, že Dílo nebude dočasně uživatelné. Poskytovatel je povinen předem oznámit Objednavateli čas                         poskytovaní Servisních služeb, především plánované odstávky Díla.

9.             Objednavatel se zavazuje, že Poskytovateli bude oznamovat Incidenty:

            a.           prostřednictvím webové Helpdesk aplikace na webové stránce  https://www.26house.com/sk/helpdesk/  ,

            b.           telefonicky, na tel. č.: +421 (0)2/455 299 02, anebo

            c.            prostřednictvím e-mailu, na e-mailovou adresu:  support@26house.com  .

10.           Objednavatel je povinen poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k poskytování Servisních služeb. V případě, že ze strany Poskytovatele nedojde k řádnému a včasnému poskytnutí                         Servisních služeb Objednavateli z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednavatelem, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za škodu, která Objednavateli vznikla neposkytnutím Servisních služeb                 řádně a včas.

11.           Těmito OP Poskytovatel zároveň uděluje Objednavateli licenci i k Servisním službám v rozsahu a za podmínek sjednaných v článku IV těchto OP, za předpokladu, že výsledkem poskytnutých Servisních                 služeb je dílo mající povahu autorského díla dle Autorského zákona.

 

Článek VIII

Cena Servisních služeb  a platební podmínky

 

1.             Pokud se Smluvní strany nedohodly v konkrétním případě jinak, platí, že Cena Servisních služeb je určená ve formě hodinové sazby uvedené v Ceníku na Webové stránce.

2.             Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že účtovací jednotkou hodinové sazby je každých začatých 15 (patnáct) minut.

3.             Platnost Objednavatelem objednaného Balíku Servisních služeb je 12 (dvanáct) měsíců ode dne potvrzení objednávky Servisních služeb Poskytovatelem. V případě nevyčerpání Balíku Objednavatel                         nemá nárok na vrácení uhrazené Ceny Servisních služeb, a to ani na vrácení její poměrné časti.

4.             Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že:

            a.           v případě poskytování Servisních služeb na místě určeném Objednavatelem, je Poskytovatel oprávněn účtovat i příplatek za dopravu v částce uvedené v Ceníku;

            b.           měsíční obnova testovacího prostředí Díla je zpoplatněná částkou uvedenou v Ceníku.

5.             Na platební podmínky Ceny Servisních služeb se přiměřeně použijí ustanovení článku V těchto OP.

 

Článek IX

Odpovědnost za škodu

 

1.             V případě vzniku nároku Objednavatele na náhradu škody v důsledku porušení povinností ze strany Poskytovatele, se Smluvní strany dohodly, že částka náhrady škody nepřesáhne částku skutečné                         škody, která vznikla Objednavateli, jako okamžitý a přímý důsledek takového porušení povinnosti, a to maximálně do 12násobku průměrné měsíční platby podle Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se                 průměrná měsíční platba počítá z doby trvání Smlouvy k datu porušení povinností ze strany Poskytovatele.

2.             Omezení náhrady škody podle tohoto článku se uplatňuje v rozsahu upraveném všeobecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky.

 

Článek X

Jiná práva a povinnosti Smluvních stran

 

Objednavatel tímto uděluje Poskytovateli souhlas s použitím obchodního jména Objednavatele (vč. loga atd.), všeobecných informací o Objednavateli pro referenční a marketingové účely Poskytovatele (především v propagačních materiálech, na webových stránkách apod.). O použití informací dle první věty je Poskytovatel povinen Objednavatele předem informovat.

 

Článek XI

Trvaní a ukončení Smlouvy

 

1.             Smlouva uzavřená dle těchto OP je uzavřená na dobu neurčitou.

2.             Smlouva zaniká:

            a.           písemnou výpovědí Smluvních stran bez uvedení důvodu podle bodu 3 tohoto článku OP,

            b.           písemnou dohodou Smluvních stran ke dni uvedeném v takové dohodě;

            c.            písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů daných Občanským zákoníkem.

3.             Výpověď musí být písemná a doručená druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na výpovědní době v délce 3 (tři) měsíce, která začne plynout od 1. (prvního) dne měsíce následujícího po                         doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Výpověď Objednavatele z důvodu jeho nesouhlasu s novým zněním OP je účinná dnem doručení případně pozdějším dnem, které Objednavatel určí, nejpozději                 však dnem účinnosti nových OP.

 

 

Článek XII

Doručování

 

1.           Smluvní strany se výslovně dohodly na oprávnění doručovat písemnosti podle těchto OP i prostřednictvím elektronických prostředků – e-mailem, bez potřeby současného zaslání písemností poštou.                     Smluvní strana – odesílatel je povinen zaslat písemnost elektronicky spolu se žádostí o notifikaci o doručení adresátovi, přičemž z hlediska doručení je rozhodující datum uvedené v notifikaci.

2.           Písemnosti týkající se ukončení těchto OP se Smluvní strany zavazují doručovat výlučně poštou ve formě doporučené poštovní zásilky. Poštou doručuje Smluvní strana – odesílatel písemnosti druhé                 Smluvní straně – adresátovi na adresu sídla uvedeného v Registračním formuláři, resp. adresu písemně oznámenou Smluvní stranou jako korespondenční adresu. Písemnost se považuje za doručenou v             den uvedený jako den doručení na doručence anebo v den, kdy písemnost pošta vrátila odesílateli jako nedoručitelnou zásilku, a to bez ohledu na důvod, pro který se ji nepodařilo doručit.

 

Článek XIII

Ochrana důvěrných informací

 

1.           Předmětem ochrany ve smyslu těchto OP jsou všechny a jakékoliv údaje, data, podklady, výkresy, poznatky, dokumenty anebo jakékoliv jiné obchodní a technické informace, bez ohledu na formu jejich                 zachycení:

            a.           které se týkají Smlouvy a jejího plnění (zejména Smlouva, informace o právech a povinnostech Smluvních stran, jakož i informace o ceně);

            b.           které sa týkají Díla;

            c.            které se týkají Smluvních stran (zejména informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, všechny smlouvy, finanční, statistické a účetní informace, informace o jejich majetku,                                     aktivech a pasivech, pohleadávkách a závazcích, informace o jejich technickém a programovém vybavení, know-how, hodnotící studie a zprávy, podnikatelské strategie a plány, informace týkající se                             předmětů chráněných právem půmyslového anebo jiného duševního vlastnictví);

            d.           které se týkají obchodních partnerů Smluvních stran;

            e.           pro které je právními předpisy stanoven zvláštní režim nakládání (zejména obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství, telekomunikační tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti);

            f.            které byly poskytnuté Smluvní straně před nabytím platnosti a účinnosti Smlouvy, pokud se týkají jejího předmětu a/anebo obsahu;

            g.           které jsou Smluvními stranami výslovně označené jako „důvěrné“, „confidential“, „proprietary“ anebo jiným obdobným označením, z kterého je zjevné, že se jedná o důvěrnou informaci,

            (dále pro všechny typy informací, které jsou předmětem ochrany ve smyslu této Smlouvy jen „Důvěrné informace“).

2.           Smluvní strany jsou povinny zajisti utajení informací ve smyslu bodu 1 tohoto článku OP způsobem obvyklým pro utajování takýchto informací, není-li výslovně sjedáno jinak. Smluvní strany jsou povinny             zajistit utajení Důvěrných informací i u svých pracovníků, zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takového informace byly poskytnuty.

3.           Důvěrné informace poskytnuty, odevzdány, oznámeny, zpřístupněny a/anebo jakýmkoliv jiným způsobem získány Smluvní stranou od druhé Smluvní strany na základě a/anebo v jakékoliv souvislosti se             Smlouvou mohou být použity výhradně pro účely plnění předmětu Smlouvy a v soulady s předpisy, které upravují nakládání s takovýmito údaji. Smluvní strany se zavazují Důvěrné informace, jakož i                         všechny informace poskytnuty, odevzdány, oznámeny, zpřístupněny a/anebo jakýmkoliv jiným způsobem získány Smluvními stranami na základě Smlouvy a/anebo v jakékoliv souvislosti se Smlouvou                 udržovat v přísném utajení, zachovávat o nich mlčenlivost a chránit je před zneužitím, poškozením, zničením, znehodnocením, ztrátou a odcizením.

4.           Smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé Smulvní strany oprávněna Důvěrné informace poskytnout, odevzdat, oznámit, zpřístupnit, zveřejnit, publikovat, rozšiřovat, vyzradit ani                 použít pro jiné účely než k plnění předmětu Smlouvy, s výjimkou případu jejich poskytnutí /odevzdání /oznámení/ zpřístupnění:

            a.           odborným poradcům Smluvní strany (včetně právních, účetních, daňových a jiných poradců anebo auditorů), kteří jsou buď vázáni všeobecnou profesionální povinností mlčenlivosti stanovenou                                 anebo uloženou zákonem anebo jsou povinni zachovávat mlčanlivost na základě písemné dohody se Smluvní stranou;

            b.           (i) osobě ovládané Smluvní stranou; (ii) ovládající osobě Smluvní strany; (iii) osobě, ve vztahu ke které má ovládající osoba Smluvní strany postavení ovládané osoby anebo podobné postavení; a                         (iv) osobě, ve které má ovládající osoba Smluvní strany postavení ovládající osoby anebo podobné postavení, přičemž uvedené osoby budou mít ve vztahu k ochraně Důvěrných informací stejné                             povinnosti jako dotčená Smluvní strana;

            c.            soudu, pokud se Smluvní strana rozhodne uplatnit práva z této Smlouvy resp. práva ze Smlouvy vyplývající prostřednictvím žaloby.

5.           Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se nevztahuje na informace, které:

            a.           Byly zveřejněné již před uzavřením Smlouvy, což musí být prokazatelné na základě poskytnutých podkladů, které tuto skutečnost dokazují;

            b.           Se stanou všeobecně a veřejně dostupnými po uzavření Smlouvy z jiného důvodu, než z důvodu porušení povinností podle OP, což musí být prokazatelné;

            c.            Mají být zpřístupněny na základě povinnosti stanovené zákonem, rozhodnutím soudu, státního zastupitelství anebo jiného oprávněného orgánu verřejné moci, přičemž v tomto případě Smluvní                             strana, která je povinná informace zpřístupnit, bezodkladně doručí druhé Smluvní straně písemné oznámení o této skutečnosti,

            d.           byly získány Smluvní stranou od třetí strany, která je legitimně získala anebo vyvinula, a která nemá žádnou povinnost, která by omezovala jejich zveřejnění.

6.           Všechny povinnosti Smluvních stran týkající se ochrany Důvěrných informací a osobních údajů platí bez ohledu na ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy.

 

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

 

1.           Tyto OP nabývají platnost a účinnost dnem 8. února 2022 a jsou zveřejněny na Webové stránce.

2.           Právní vztahy neupravené těmito OP, které vznikly uzavřením Smlouvy jsou upraveny především ustanoveními OP, Občanským zákoníkem a ostatními souvisejícími právními předpisy. Všechny spory                     vznikající z těchto OP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány všeobecnými soudy České republiky.

3.           Od těchto OP je možné se odchýlit jen na základě písemné dohody Smluvních stran.

4.           Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto OP, především Ceník kdykoliv během jejich platnosti, přičemž je povinen vždy zaslat informaci o změně Objednavateli nejpozději 2 měsíce přede                 dnem účinnosti nových OP a zveřejnit aktualizované znění OP. Změna je účinná k datu účinnosti uvedenému v novém znění OP. Nabytím platnosti a účinnosti nových OP ztrácejí platnost a účinnost původní         OP.

5.           Pokud Objednavatel nesouhlasí se změnou OP, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Poskytovateli nejpozději do dne účinnosti nových OP spolu s výpovědí Smlouvy. Pokud Objednavatel ve lhůtě             dle tohoto bodu OP nedoručí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou OP, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy Poskytovatele a Objednavatele se ode dne účinnosti změny OP řídí novými                     změněnými OP.

6.           OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě vyhotovení OP i v jiném, než českém jazyce platí, že jejich znění vyhotovené v českém jazyce se použije jako rozhodné jazykové znění a jen toto znění je                 právně závazné pro Smluvní strany. Znění vyhotovené v jakémkoliv jiném jazyce není pro Smluvní strany závazné a má jen charakter informativního překladu obsahu OP vyhotovených v českém jazyce.