Plán Obnovy Slovenska 2023
Digitálna transformácia

Čo je Plán obnovy ?

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na prudký hospodársky pokles spôsobený pandémiou COVID-19. Jeho hlavným cieľom je podpora reforiem a investícií, aby Slovensko opäť začalo dobiehať priemernú životnú úroveň EÚ.


Reformy

 • Realizuje štát 
 • Opatrenia alebo procesy ovplyvňujúce zmenu a zlepšenie, ktoré majú významný a dlhodobý vplyv na napredovanie príslušných cieľov politiky
 • Reformy sú potrebné na zabezpečenie efektívnej realizácie investícií vytvorením vhodného trhového prostredia a zabránením zneužívania fondov EÚ

Investície

 • Realizácia aj súkromným sektorom
 • Výdavky na činnosť, projekt alebo inú činnosť v rámci mechanizmu RFF, od ktorej sa očakáva, že bude mať priaznivé sociálne, ekonomické alebo environmentálne výsledky
 • Financujú sa len jednorazové výdavky, ktoré spadajú do časového rámca mechanizmu RFF


Akú pomôcť môžete získať?

V rámci plánu obnovy môžete získať pomoc, v rôznych formách. To znamená, že plán obnovy nie sú len granty, pomocou ktorých si nakúpite zariadenia potrebné vo vašej firme. Z tohoto hľadiska je plán obnovy širší, a ponúka týchto päť druhov pomoci: 

 1. Voucher
 2. Grant
 3. Úver
 4. Nefinančná pomoc
 5. One-stop-shop riešenia

Digitálny voucher

Digitálny voucher je menší typ nefinančnej pomoci. To znamená, že vy ako žiadateľ, peniaze fyzicky nedostanete, ale dostanete poukážku, pomocou ktorej viete zaplatiť za službu alebo produkt tretej strany. Digitálny voucher môźe byť poskytnutý z plánu obnovy pre oblasti digitalizácie, inovácie a patentov. 

Výška dotácie: Max. 15 000 €

Miera dotácie: 100%

Termín vyhlásenia: Marec 2023

Forma pomoci: Vouchcer

Oprávnení žiadatelia: FO a PO oprávnené na podnikanie z celého SR

Poskytovateľ: Ministerstvo Hospodárstva SR

Zdroj financovania: Plán obnovy, Komponent 9, Investícia 2

Oprávnené aktivity: 

 1. Podpora digitalizácie služieb a procesov v podnikoch
 2. Realizácia digitálneho auditu vybraných procesov žiadateľa so zameraním na vypracovanie invidvidualizovaného investičného riešenia
 3. Zhodnotenie aktuálnej úrovne digitalizácie a automatizácie
 4. Zhodnotenie možností nasadenia širokej škály inovatívnych technológií zvyšujúce digitalizáciu a automatizáciu procesov s cieľom zvýšiť produktivitu žiadateľa

Webinár: Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy v roku 2023

PS: Informácie o Digitálnych Voucher-och začínajú od 25:00 do 28:30.

Grant

Granty sú väčšie typy pomoci do 200 000 € alebo aj vyššie. Granty sa z pravidla udeľujú pre väčšie projekty v iných oblastiach ako výskum a vývoj, dekarbonizácia, OZE.

Úver

Úvery sú novým nástrojom plánu obnovy. Žiadať o tento špeciálny typ úver budete priamo vo vašej finančnej inštitúcii. Táto finančná inštitúcia vám za výhodných podmienok dá úver na prefinancovanie tejto investicie pri čom časť istiny bude tvoriť grant 30%. Zároveň tieto úvery budú zvýhodnené. Grantová časť vám bude odpustená po splnení vášho projektu.

Nefinančná pomoc

Vrámci nefinančnej pomoci môžete bezplatne získať vzdelávanie, účasť na rôznych tréningoch, konferencií, webinárov atď. Súčasťou nefinančnej pomoci je taktiež aj poradenstvo. 

Európské centrá digitálnych inovácií

(EDIH) 

Európska komisia nedokáže pomôcť každej spoločnosti v EU. Práve preto vznikli lokálne Európske centrá digitálnych inovácií.  EDIHy sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. 

Zameriavajú sa na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. Malým a stredným podnikom budú poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Výška dotácie: V závislosti od hodnoty služby

Miera dotácie: 100%

Termín vyhlásenia: 1Q/2023

Forma pomoci: One-stop-shop, nefinančná pomoc

Oprávnení žiadatelia: Podnikateľské subjekty - MSP, Midcaps, Public 

Poskytovateľ: Víťazné konzorciá (5 na Slovensku)

Zdroj financovania: Digital Europe Programme, Plán Obnovy

Oprávnené aktivity:

 1. Testbedy na moderné technológie
 2. Zručnosti
 3. Pomoc pri hľadaní investorov alebo získavaní grantov
 4. Sieťovanie

V prípade, že žiadne zo slovenských EDIHov vám nevie poskytnúť špecializované poradenstvo, môžete kontaktovať tieto centrá vrámci celej Európy, ktoré vám túto expertízu vedia poskytnúť, a to za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

EDIHy na Slovensku

Case study: QUALI s.r.o