Prípadová študia: QUALI s.r.o

O spoločnosti

QUALI s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu jednoúčelových strojov a obrábanie plastových a kovových dielov na CNC stojoch HAAS Automation, Inc a SCM Group, USA.

Výzva

QUALI s.r.o. pred spoluprácou s 26HOUSE nepoužívalo okrem Microsoft Excel iný systém na riadenie a plánovanie ich interných procesov. Vedenie malo minimálny prehľad o časovej náročnosti jednotlivých výrobných operácií, o vyťaženosti zamestancov, výrobných prestojoch, normatívnej výkonnosti, časovej postupnosti a prioritizácie výrobných objednávok. Majiteľ intuitívne predpokladal, že zavedením moderného informačného systému dokáže zvýšiť produktivitu a efektivitu svojho výrobného procesu.


Návrh riešenia

Po detailnej analýze potrieb klienta bolo navrhnuté implementovať Odoo Online ERP Enterprise verziu, ktoré dostatočne spĺňa potreby klienta bez nutnosti dodatočných cutomizácií. 

Po úvodnej analýze skúsení konzultanti 26HOUSE videli možnosti splnenia požiadaviek spolčnosti QUALI s.r.o. v štandardnej verzii Odoo Enterprise len pomocou nastavení a konfigurácií, bez potreby dodatočných programátorských úprav softvéru. Z tohoto dôvodu bolo navrhnuté a odporúčané využiť maximálny potenciál základných aplikácií Odoo ERP systému, a tým ušetriť značné finančné prostriedky pri implementácií, a neskoršej podpore systému. 

Implementácia

Kľúčovým predmetom implementácie bol výrobný a skladový proces, ktorý od analýzy cez inštaláciu, nastavenie, konfigurovanie a školenie zamestnancov trval menej ako 3 mesiace pri finančnej náročnosti menej ako 20.000 €.

Použité aplikácie

Ďalšie prínosy

1. Efektívne riadenie procesu výroby a jej plánovania 

 • Dôkladné a efektívne plánovanie výroby, umožnilo bezchybné plánovanie materialových potrieb a ich včasný nákup. Výsledkom je, že materiál je vždy na sklade k dispozícii včas, čím sa odstránili prestoje vo výrobe kvôli chýbajúcemu materiálu.
 • Automatické vytvorenie výrobnej objednávky po prijatí a potvrdení zákazníckej objednávky.
 • Odoo pri plánovaní výroby pracuje s kapacitou výrobných stredísk, ktorá je definovaná pracovnou dobou a množstvom kusov, ktoré je možné na výrobnom stredisku vyrábať rovnomerne.
 • Pri plánovaní výroby Odoo ráta s časom potrebným na prípravu výrobného strediska pred a po začatí výroby.
 • Plánovanie výroby prebieha na základe predpokladaného trvania jednotlivých výrobných operácií. Výsledkom je plán výroby s prehľadom budúcej utilizácie jednotlivých výrobných stredísk.
 • Je jasne definovaná fronta (časová postupnosť) a prioritizácia jednotlivých výrobných objednávok.
 • Na každom výrobnom stredisku je presne dané čo, ako kedy sa má vyrábať.

2. REAL-TIME dáta a reporting 

 • Údaje o presnom trvaní rôznych výrobných operácií (benchmakring), prispievajú k presnejšiemu plánovaniu výroby. 
 • Na základe získaných údajov, spoločnosť zistila, že skutočné trvanie niektorých výrobných operácií je výrazne kratšie ako sa pôvodne predpokladalo, v niektorých konkrétnych prípadov o  viac ako 70%. 
 • Dáta poskytujú pre manažment nástroj, vďaka ktorému môžu uplatniť nápravné opatrenia a sledovať ich úspešnosť. 
 • Spoločnosť má informácie a dáta o tom kto, čo, kedy robilako dlho to trvalo. Výsledkom je, že zamestnanci prestali odkladať svoj pracovné povinnosti, a začali vykonávať činnosti vo výrobe bez zbytočných prestojov.
 • Po zavedení procesných a kontrolných nástrojoch a vyhodnotení výsledkov, ktoré Odoo ERP systém štandardne ponúka, reálne benefity výrazne a pozitívne predčili očakávania vedenia spoločnosti.
 • Výrobný proces a vyrábané produkty sú spätne jednoducho dohľadateľné (trasovateľné) – je možné rýchlo dohľadať históriu ku každému výrobku.

Výsledok

Vďaka skokovému zvýšeniu produktivity práce a zvýšeniu výrobnej kapacity bez nutnosti zvýšenia počtu zamestnancov alebo strojov, vytvorila spoločnosť o viac ako 30 % predaných výrobkov za rovnaký čas.

*Zvýšenie výrobnej kapacity a následne produkcie, znamenalo aj zvýšenie prevádzkového zisku o viac ako 30% krátko už po prvom mesiaci od zavedenia Odoo ERP systému! Celková doba plánovania výroby bola skrátená na 1 hodinu týždenne.  

*​Rovnaký nárast tržieb pokračuje každý ďalší mesiac po zavedení Odoo ERP do reálneho života, čo v praxi znamená udržateľné zvýšenie ziskovosti podniku.

Odoo do celej firmy

Pre vysokú mieru spokojnosti majiteľa QUALI s.r.o. a jeho túžbe po riadení všetkých firemných procesoch v jednom systéme, sa plánuje zavedenie ďalších modulov Odoo ERP systému pre pokrytie väčšiny procesov spoločnosti. 

V rámci nasledujúcej spolupráce sa plánuje zavedenie a digitalizácia týchto procesov do Odoo ERP systému:

 • (PLM) Transparentný proces a schvaľovací workflow pri vytváraní technologických postupov a kusovníkov pre nové produkty. 
 • (PLM) Transparentný proces a schvaľovací workflow pri zavádzaní zmien v technologických postupoch a kusovníkoch.
 • (Manažment kvality) Riadenie, kontrola a reporting kvality vo výrobe. 
 • Manažment a schvaľovanie reklamácií.
 • Online Účtovníctvo a Fakturácia v Odoo.

Zaujal vás Odoo ERP systém?

Získajte odpovede, ktoré potrebujete. 

Případová studie: DEVELOP MOST, s.r.o.