Online accounting

For small and large companies accessible from anywhere at anytime and easily .


Order now  Learn more
 

Online Accounting

For small and large companies accessible         from anywhere at anytime and easily.

I want Online Accounting  Learn more


Our references

We are experienced with starting businesses, large companies, and banks.

    

     
Pricing

Number of users
10

Number of accounting companies 
50

Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)

Legislation update

Mobile version

Upgrade of the accounting module based on the main Odoo version

Implementation, configuration and training
20 hours

FAQ/Wiki

Accessible Odoo Enterprise versions 
​v15 (v16 Q2 2023)

Order now

Number of users
Unlimited​

Number of accounting companies 
Unlimited

Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)

Legislation update

Mobile version

Upgrade of the accounting module based on the main Odoo version

Implementation, configuration and training
40 hours

FAQ/Wiki

Accessible Odoo Enterprise versions 
​v15 (v16 Q2 2023)

Oppurtunity of tailor-made Odoo functions customization

Upgrade for main Odoo version 
40 hours

Order now


Prices are without taxes.
In the case of buying a licence for initialization on own servers (on-premise), contact info@26house.com.

 


Sta​ndard

Odoo Enterprise

590 / monthly

Most popular

Pro

Odoo Enterprise

890 / monthly

Number of users 
10 Unlimited
Number of accounting companies 50 Unlimited
Telephone support - Hotline
(working days 9:00-17:00)


Legislation update


Mobile version
  
Upgrade of the accounting module based on the main Odoo version.Implementation, configuration and training
20 hours 40 hours
FAQ/Wiki


Accessible Odoo Enterprise versions  v15 (v16 Q2 2023)  v15 (v16 Q2 2023)
 Oppurtunity of tailor-made Odoo functions customization
 Upgrade for main Odoo version  40 hours
Best for Small and medium businesses. Bigger and auditing companies, international corpotions and holdings.
Order now Order now

Prices are without taxes.

In the case of buying a licence for initialization on own servers (on-premise), contact info@26house.com.

Make your daily office life easier with Online Accounting.  
Accounting simply and from anywhere in the world.


Access your accounting anywhere in the world through the mobile app or browser.

Make and send invoices, and access all the needed information about your bank accounts, costs, earnings, and debts in one place.Access your financial data from around the world.

Online Accounting in Odoo for Slovakia and Czechia from 26HOUSE

Why Online Accounting from 26HOUSE?    
Do more work in less time.


Access everything easily through your digital board.

An online archive of all the documents.

Analyze all of your financial reports and support your business.


Become paperless office today.

What are the other benefits of Online Accounting? 
All of your businesses are in one place.


Tax statements accordingly to the Czech and Slovak legislation.

Financial controlling in real-time.

Compare your financial statements in a specific period of time.How does it work?

The accounting module is fully integrated with other Odoo applications.

Ikona aplikácie Dokumenty v Odoo

Documents

Safe your time with uploading, scanning or approving documents and become paperless office

Ikona aplikácie Sklady v Odoo

Inventory

Synchronize every transaction with your inventory and track your supplies in real time

Ikona aplikácie Výdavky v Odoo

Expenses

Check expenses of your employees

Ikona aplikácie Predaj v Odoo

Sales

Change price offers into nice looking invoices by one click an export your information into tables

  Accounting modules

Slovenská účtová osnova platná podľa aktuálnej legislatívy
Základné sadzby pre DPH podľa platnej SR legislatívy
Základné fiškálne pozície pre SR legislatívu

Vzájomné zápočty pohladávok a záväzkov
Lokalizované účtovné zostavy
Precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
Rozšírenie účtovného denníka (saldokonto, zostavy)
Inventúra záväzkov a pohľadávok
Zavierkové operácie

Faktúra spĺňa všetky požiadavky slovenskej legislatívy. Podporuje všetky druhy odberateľských faktúr
pre platiteľov aj neplatiteľov DPH:
• Zálohová faktúra
• Dobropis / Ťarchopis
• Štandardná odberateľská faktúra
• Rozširuje Kontakt a Tlačové zostavy o atribúty: IČO, DIČ / IČ DPH

Hromadné platobné príkazy na úhradu dodávateľských faktúr.
Import bankového výpisu vrátane platobných symbolov.

Evidencia daňových dokladov k DPH, spracovanie daňových výkazov v zmysle legislatívy - DP k DPH,
KV, SV, OSS - tlačivo v tvare PDF, export do xml pre FS, kontrolné zostavy, výpočet koeficientu.

Evidencia DHM, DNM ako aj neodpisovaného drobného majetku.
Účtovné aj daňové odpisy, karty majetku, tlačové zostavy.
Evidencia sériových čísel, čiarových kódov, tlač čiarových kódov
Inventúra majetku pomocou čiarových kódov
Tlačová zostava inventúry

Kontrolingové reporty pre účtovnú uzávierku: Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Výkaz účtovná závierka.

Vedenie hotovostnej pokladne v mene EUR alebo v cudzích menách.
Vlastné nastavenie prehľadov a filtrov.
Evidencia pokladničných dokladov s DPH podľa legislativy.
Tlačové zostavy pokladničná kniha a pokladničný doklad

Automatizácia procesu vystavovanie zálohových faktúr v zmysle slovenskej legislatívy.
Spracovanie zálohových faktúr v cudzej mene
Tlačové zostavy v súlade s legislativou.

Automatické vyplnenie identifikačných firemných údajov do kontaktov z portálu Finstat. Pri vytváraní nového kontaktu stačí zadať IČO spoločnosti, na základe ktorého sa
automaticky doplnia údaje o spoločnosti (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH). V cene nie je zahrnutá užívateľská licencia portálu Finstat.

Intrastat je povinný systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými
štátmi Európskej únie. Modul umožnuje export výkazu do formátu XML pre Finančnú správu.

Looking for an answer? 

Frequently Asked Questions 

If you haven't found what you have been looking for don't hesitate to contact us.

V rámci prenájmu licencie na Online Účtovníctvo od spoločnosti 26HOUSE získate pre neobmedzený počet užívateľov a spoločností (u verzie Profi) plnohodnotné účtovníctvo, fakturáciu a dane plne v súlade s českou a slovenskou legislatívou a to vrátane automatickej legislatívnej aktualizácie, Technickej podpory, verzie pre mobilný prístup, Aktualizácia účtovníctvo v rámci hlavnej verzie Odoo, Implementácia, konfigurácia a školenia, návodov a Wiki.

1. Pre využívanie Odoo Účtovníctva je potrebné mať súčasne zakúpené Odoo Enterprise Pokročilý / Custom licencie. Ceny licencií si môžete pozrieť na Odoo.com/pricing

Príklad:

Mám 2 firmy v Slovenskej a Českej Republike a potrebujem 5 interných používateľov. Koľko ma bude stáť riešenie?

Pri aktivácií Odoo Enterprise zaplatíte 17,90 € x 12 mesiacov x 5 používateľov = 1074 € za rok.  

2. Mailový server pre odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu. Pre tento účel je možné využívanie vášho aktuálneho mailového poskytovateľa alebo treťostrannú službu typu MailGunSendGrid a pod.

Množstvo súbežných požiadaviek, ktoré Produkčné prostredie Odoo spracováva, je definované cez “worker / workers”. Pri šiestich koncových používateľoch, ktorí v rovnakom čase pristupujú a pracujú so systémom je potrebný 1 worker. Pre každých ďalších šesť koncových používateľov alebo 5 000 návštevníkov frontendu - napríklad webstránky, zákazníckej zóny, odporúčame pridať ďalší worker.

Mesačný poplatok za Online Účtovníctvo Štandard a Online Účtovníctvo Profi zahrňuje:
- 1x worker pre Produkčné prostredie Odoo. Cena za každého ďalšieho workera je 49 € / mesačne. 
- 1x Testovacie prostredie. Každé ďalšie testovacie prostredie je spoplatnené čiastkou 20 € / mesačne.
- 5 GB diskového priestoru. Každých ďalších 5 GB je spoplatnených čiastkou 4,90 € / mesačne. Do potrebného diskového priestoru sa započítavá produčné prostredie + 2x záloha + 1x testovacie prostredie. Veľkosť diskového priestoru závisí od počtu vedených firiem, množstva dát, vygenerovaných príloh a súborov uchovávaných v systéme (reporty v PDF, XLSX a pod.).
- bezpečnostné aktualizácie a bugfixing. Vzťahuje sa na 26HOUSE moduly a customizácie. Aktualizácie Odoo sú poskytované podľa rozhodnutia 26HOUSE s.r.o.
- dostupnosť prostredia 24/7/365 s výnimkou vopred plánovanej údržby (v rozsahu 2-6 hodín mesačne)
- hostingové služby sú prevádzkované na serveroch v Európskej únii
- politika zálohovania - záloha Produkčného prostredia prebieha každých 24 hodín. Uchovávané zálohy sú 
    - denné za posledných 7 dní (7 záloh), 
    - týždenné za posledné 4 týždne (4 zálohy)
    - mesačné za posledné 3 mesiace (3 zálohy)
    - spolu 14 záloh, uložených v dvoch rozdielnych geografických lokalitách na rôznych kontinentoch.

Moduly lokalizácie účtovníctva pre SR a ČR pravidelne dopĺňame o nové funkcionality.
V službe Online Účtovníctvo Štandard alebo Online Účtovníctvo Profi máte zahrnutú aktualizáciu lokalizačných modulov o nové funkcionality, zostavy a reporty. Aktualizácia je vykonaná v prvom kroku na Testovacom prostredí a po Vašom schválení je v dohodnutom termíne nasadená na Produkčné prostredie. 
Aktualizácia modulov je poskytovaná len pre hlavnú verziu Odoo, ktorú používate na Produkčnom prostredí (napríklad pre Odoo 15.0).

V prípade, že máte záujem o prechod na vyššiu hlavnú verziu Odoo - upgrade (napríklad z verzie Odoo 15.0 na verziu Odoo 16.0), tak je potrebné vykonať analýzu pracnosti pre činnosti súvisiace s rozsahom zmien vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Do kalkulácie pracnosti vstupujú činnosti, ktoré identifikujú rozsah zmien a spôsob implementácie funkcionalít lokalizácie pre využitie vo vyššej hlavnej verzii Odoo. Pre Online Účtovníctvo Profi je súbor činností nutné rozšíriť o individuálne úpravy, ktoré boli vytvorené na mieru pre Vaše potreby.


Aktualizácia funkcií modulov v zmysle zmien slovenskej legislatívy a podpora pri odstraňovaní funkčných vád modulov, v lehote primeranej podľa možností Poskytovateľa dodať opravu alebo poskytnúť náhradné riešenie. Neobsahuje aktualizácie modulov na hlavnú verziu Odoo.