Objednání  CZ a SK Faktury ZDARMA!

Please fill in the form:

Choose the one option, please.

Terms & Conditions (SK)​

Terms & Conditions (CZ)

Souhlas s GDPR:​ 

Souhlas s GDPR:  Podle nařízení (EU) č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle zákona č. 18/2018 Sb.
O ochraně osobních údajů uděluji souhlas společnosti 26HOUSE s.r.o., se sídlem: Vajnorská 98/D, Bratislava 831 04, IČO: 477 26 890, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka č. .: 98187/B ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu, v jakém jsou obsaženy, za účelem mého kontaktování v souvislosti s poskytnutím bezplatné faktury v Odoo Online a zařazením do elektronické databáze klientů společnosti 26HOUSE s.r.o. (dále jen „osobní údaje“). Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou přesné, správné a aktuální a souhlasím se zpřístupněním osobních údajů třetím stranám – společnostem usilujícím o obsazení volných pracovních míst. Tento souhlas se uděluje nejdéle na dobu 3 let nebo do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu jakýmkoli způsobem.
Prohlašuji, že jsem byl poučen o zásadách zpracování osobních údajů a o mých právech. Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@26house.com nebo zasláním písemného odvolání na poštovní adresu: Jarošova 1, 831 03 Bratislava.

Marketingový souhlas:

Označením políčka ve formuláři udělujete společnosti 26HOUSE s.r.o., Sídlo: Vajnorská 98/D, Bratislava 831 04, IČO: 477 26 890, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka č.: 98187/B dále jen „26HOUSE") souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, a to za účelem oslovení s nabídkou produktů a služeb jakož i jiných marketingových aktivit uskutečňovaných společností 26HOUSE.

Účel zpracování osobních údajů je realizace marketingových aktivit společnosti 26HOUSE a zahrnuje zasílání informací o novinkách a časově omezených zvýhodněných nabídkách v oblasti společností poskytovaných služeb a celého produktového portfolia. Dále informace o akcích, které společnost sama organizuje, nebo na nich partnersky spolupracuje.

Zasílané informace mají obvykle podobu standardní elektronické komunikace - emailové zprávy, zasílané buď hromadně z všeobecných firemních adres, nebo individuálně zasílané vybranými zaměstnanci.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné.

Souhlas je udělen na dobu do zániku účelu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudou zveřejňovány bez dodatečného souhlasu popisujícího přesný rozsah a účel jejich použití, nebudou zpřístupňovány a poskytovány třetím stranám (s výjimkou případů stanovených právními předpisy). Osobní údaje nezamýšlíme přenášet do třetích zemí.

Jako dotyčná osoba máte právo poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, písemně na poštovní adresu 26HOUSE nebo emailem na adresu info@26house.com.

Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, žádat likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil, požadovat opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, jakož i další práva uvedená v kapitole III. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů - GDPR).