Objednanie  CZ a SK Faktúry ZDARMA!

Prosím vyplňte nasledujúce údaje:

Prosím, zvoľte jednu možnosť.

Obchodné podmienky (SK)

Obchodní podmínky (CZ)

Súhlas s GDPR:​ 

Súhlas s GDPR: Podľa nariadenia (EÚ) č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a podľa zákona č. 18/2018 Zb.
O ochrane osobných údajov udeľujem súhlas spoločnosti 26HOUSE sro, so sídlom: Vajnorská 98/D, Bratislava 831 04, IČO: 477 26 890, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 98187/B na spracovanie mojich osobných v rozsahu, v akom sú obsiahnuté, za účelom môjho kontaktovania v súvislosti s poskytnutím bezplatnej faktúry v Odoo Online a zaradením do elektronickej databázy klientov spoločnosti 26HOUSE s.r.o. (ďalej len „osobné údaje“). Vyhlasujem, že uvedené osobné údaje sú presné, správne a aktuálne a súhlasím so sprístupnením osobných údajov tretím stranám – spoločnostiam usilujúcim sa o obsadenie voľných pracovných miest. Tento súhlas sa udeľuje najdlhšie na dobu 3 rokov alebo do dňa doručenia písomného odvolania tohto súhlasu akýmkoľvek spôsobom.
Vyhlasujem, že som bol poučený o zásadách spracovania osobných údajov a o mojich právach. Beriem na vedomie, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@26house.com alebo zaslaním písomného odvolania na poštovú adresu: Jarošova 1, 831 03 Bratislava.

Marketingový súhlas:

Označením políčka vo formulári udeľujete spoločnosti 26HOUSE s.r.o., Adresa: Vajnorská 98/D, Bratislava 831 04, IČO: 477 26 890, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to za účelom oslovenia s ponukou produktov a služieb ako aj iných marketingových aktivít uskutočňovaných spoločnosťou 26HOUSE.

Účel spracovania osobných údajov je realizácia marketingových aktivít spoločnosti 26HOUSE a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti spoločností poskytovaných služieb a celého produktového portfólia. Ďalej informácie o akciách, ktoré spoločnosť sama organizuje, alebo na nich partnersky spolupracuje.
Zasílané informace mají obvykle podobu standardní elektronické komunikace - emailové zprávy, zasílané buď hromadně z všeobecných firemních adres, nebo individuálně zasílané vybranými zaměstnanci.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné.

Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov stanovených právnymi predpismi). Osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretích krajín.

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu 26HOUSE alebo emailom na adresu info@26house.com.

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím doby jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov ao voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).